ކާނާގައި ހިމެނޭ މަޢުދަން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Dietary mineral) ތައް އަދި ޓްރޭސް އެލިމެންޓް ތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާ ތަކެކެވެ. މަޢުދަންތަކާއި ޓްރޭސް އެލިމެންޓް ތައް އަދާކުރާ ބައެއް ވަޒީފާތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

  • ހަށިގަނޑުގެ އޮނިގަނޑު އުފެއްދުމާއި ބައްޓަން ގެނައުން
  • ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވާގިދިނުން
  • ހަށިގަނޑު ބިނާކޮށް ހެފެހެއްޓުން
  • އެންޒައިމް ތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން
  • ހޯރމޯންތައް އުފެދުމުގައި ބައިވެރިވުން

ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރާ ބައެއް މަޢުދަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ރިފަރެންސް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ކާނާގެ ފައިދާ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު - ދިވެހިރާއްޖެ - 2003