Difference between revisions of "އިއްދައިން ކެނޑުން"

 
== އިއްދައިންކެނޑުމަށް ދިމާވާގޮތް ==
އިއްދައިން ކެނޑުން ކުރިމަތިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ [[ރަހިމު]]ގެ ދެފަޅީގައިވާ [[ބިސްރަވަ]] އިން ބިސްދޫކުރުން ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ބިސް އުފެއްދުން މަދުވުމެވެ. ފުރާއުމުރުން ފެށިގެން އަންހެންކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަރު ކަންތައް ނުވަތަ [[ޙައިޟުވުން]] ޖެހެނީ [[ސިކުނޑި]]ގައިވާ [[ހައިޕޯތަލަމަސް]]އޭ ކިޔުނު ހިސާބުން [[ގޯނާޑޮޓްރޮޕިން ރިލީސިންގ ހޯރމޯން]] ދޫކުރަން ފެށުމުންނެވެ. މި ހޯރމޯން އަކީ [[ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑް]] އިން [[ފޮލިކަލް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން]]، އަދި [[ލޫޓިއިނައިޒިންގލޫޓީއިނައިޒިންގ ހޯރމޯން]] ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ހޯރމޯން އެކެވެ. ް [[ފޮލިކަލް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން]]، ބޭރުވުމަކީ ބިސްރަވައިގެ ތެރޭގައި ބިސް އެކުލެވިގެންވާ ކުދިކުދި ފޮލިކަލްތައް އުފެދި ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު [[ފޮލިކަލް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން]]، އަދި [[ލޫޓިއިނައިޒިންގލޫޓީއިނައިޒިންގ ހޯރމޯން]] ގެ ސަބަބުން ފޮލިކަލް ތައް ފައްކާވެ، ބިސްދޫކުރުމުގެ ތެރޭގައި [[އެސްޓްރަޖަން]]، އަދި [[ޕްރޯޖެސްޓަރޯން]] ބޭރުކުރެއެވެ. ފަހުން މިބުނެވުނު ދެހޯރމޯން އަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ތެރޭގައި [[ރަހިމްރަހިމު]] ފުޅާވެ، އޭގެ ފަށަލަ ބޯކުރުމުގައި ޒިންމާވާ ދެހޯރމޯންއެވެ. [[ލޫޓިއިނައިޒިންގލޫޓީއިނައިޒިންގ ހޯރމޯން]] ދޮންވެ ފައްކާވެފައިވާ ބިސް ފޮލިކަލް އިން ބޭރުކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ބަލިވެ ނީދެއްޖެނަމަ [[އެސްޓްރަޖަން]] އަދި [[ޕްރޯޖެސްޓަރޯން]]ގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ރަހިމުގެ އެތެރެއިން ލެވިފައިވާ ދުލިފަށަލަ ފެޅި، ޙައިޟުގެ ލޭގެ ގޮތުގައި ބޭރުވެގެން ދެއެވެ.
 
އުމުރުން ދުވަސްވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ބިސްރަވައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފޮލިކަލްގެ މިންވަރު މަދުވެ، އޭގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެންދެއެވެ. މާނައަކީ ބިސް އުެފެއްދުންވެސް މަދުވެގެން ދިއުމެވެ. އެއާއެކު [[އެސްޓްރަޖަން]] އަދި [[ޕްރޯޖެސްޓަރޯން]] ވެސް އުފެއްދުން މަދުވެ، ހުއްޓުމަކަށް އަންނަގޮތް ވެއެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ މައްސަރު ކަންތަކަށް ބަދަލު އައިސް ހުއްޓެމުންގޮސް މުޅިން މައްސަރުކަންތައް ޖެހުން ހުއްޓިގެން ދިއުމެވެ. އިއްދައިން ކެނޑުން ކުރިމަތިވަނީ މިބީދައިންނެވެ.
 
އުމުރުން ދުވަސްވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް ބިސްރަވައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފޮލިކަލްގެ މިންވަރު މަދުވެ، އޭގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެންދެއެވެ. މާނައަކީ ބިސް އުެފެއްދުންވެސް މަދުވެގެން ދިއުމެވެ. އެއާއެކު [[އެސްޓްރަޖަން]] އަދި [[ޕްރޯޖެސްޓަރޯން]] ވެސް އުފެއްދުން މަދުވެ، ހުއްޓުމަކަށް އަންނަގޮތް ވެއެވެ. އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ މައްސަރު ކަންތަކަށް ބަދަލު އައިސް ހުއްޓެމުންގޮސް މުޅިން މައްސަރުކަންތައް ޖެހުން ހުއްޓިގެން ދިއުމެވެ. އިއްދައިން ކެނޑުން ކުރިމަތިވަނީ މިބީދައިންނެވެ.
 
== އިއްދައިން ކެނޑުމުން އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ==
9,692

edits