Difference between revisions of "ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް"

no edit summary
m (ރޮބޮޓ ބަދަލު ގެނައުނ: ar:موثة)
ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ({{en|Prostate}})އަކީ ފިރިހެނާގެ [[ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމްގައިނިޒާމް]]ގައި ހިމެނޭ ގްލޭންޑް އެކެވެ. މިގްލޭންޑް އިންނަނީ މަސާނާގެ[[މަސާނާ]]ގެ ތިރިން، [[ފުރަގަސް ފަރާތުފަރާތް]] ގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ. މިގްލޭންޑް އިން 30 އިންސައްތަ މަނި ދިޔަ ({{en|Seminal fluid}}) 30 އިންސައްތަ ބޭރުކުރެއެވެ.
 
ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑްގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް [[މަޑު މަސް]](Smooth muscle) ހުރެެއެވެ. [[މަނި]] ބޭރުވެގެންދިއުން ކުރިމަތިވާ ހިނދު މަނިތައް ބޭރަށް ފޮނުވުމުގައި މިމަސްކޮޅުތައް އެހީތެރިވެއެވެ. މިގްލޭންޑް އިންނަނީ ކުރިން ވެސް ބުނިހެން މަސާނާގެ[[މަސާނާ]]ގެ ތިރިން ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ވަށާލާފައެވެ. މާނައަކީ [[ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި]] ގޮސްފައި އިންނާނީ ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ހުރަސް ކޮށެވެ.
 
== ވަޒީފާ ==
* ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ގެ މައިގަނޑު ވަޒީފާ އިން މަނިދިޔަ އުފައްދައި ރައްކާކޮށް ބޭރުކުރުމެވެ. އެގޮތުން %10 - 30 މަނިދިޔަ އުފައްދައި ބޭރުކުރެއެވެ.
* ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ގައި ހިމެނޭ މަޑު މަސް ކޮޅު ތަކަކީ މަނިބޭރުވުމުގެ ތެރޭގައި މަނިތައް ބޭރަށް ފޮނުވުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.
 
== ބަލިތައް ==
===ބިނައިން ޕްރޮސްޓެޓިކް ހައިޕަރޕްލޭސިއާ ===
{{Main|ބިނައިން ޕްރޮސްޓެޓިކް ހައިޕަރޕްލޭސިއާ}}
'''ބިނައިން ޕްރޮސްޓޭޓިކް ހައިޕާރޕްލޭސިއާ''' އަކީ ޢުމުރުން ދުވސްވުމުގެ ސަބަބުން ފިރިހެނުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މައްސަލަ އެވެ. މިއީ [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] ދުޅަވެ ސައިޒުން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައެވެ.ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑަކީ ޢުމުރުގެ ދެ ދުވަސްވަރެއްގައި އޭގެ ސައިޒަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ގުނަވަނެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާލިޣުވާ އުމުރަށް އެޅޭ އިރު [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] ގެ ސައިޒު ދެގުނައަށް ބޮޑުވެއެވެ. ދެން ޢުމުރުން 25 އަހަރުގަ އަނެއްކާވެސް [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] ގެ ސައިޒު ބޮޑުވާން ފަށައެވެ. ނަމަވެސް މި ގްލޭންޑް ބޮޑުވުމުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ދިމާވަނީ ޢުމުރުން 40 އަހަރު ވުމަށްފަހުގައެވެ. ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން އެމެރިކާގައި ޢުމުރުން 60 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފިރިހެނުންގެ 50 އިން ސައްތަ މީހުން “ބިނައިން ޕްރޮސްޓޭޓިކް ހައިޕާރޕްލޭސިއާ” ނުވަތަ ބީ.ޕީ.އެޗް އަށް ފަރުވާ ހޯދައެވެ. އަދި 70 އާއި 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފިރިހެނުންގެ 90 އިން ސައތަ މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހަމަ މިދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.
 
===ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ===
{{Main|ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު}}
ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު އަކީ [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] އަށް ކެންސަރު ޖެހުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ [[ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް]] ގައި ހިމެނޭ ގުނަވަނެއް ކަމުން މިބާވަތުގެ ކެންސަރު ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށެވެ. ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހެން ދިމާވަނީ [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] ގައި ހިމެނޭ ސެލްތައް މިއުޓޭޓްވެ، ކޮންޓް ނުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވާން ފެށުމުންނެވެ. އަދި މިސެލްތައް ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައިތަކަށް ދެއެވެ.
 
 
ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑްގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑު މަސް(Smooth muscle) ހުރެެއެވެ. މަނި ބޭރުވެގެންދިއުން ކުރިމަތިވާ ހިނދު މަނިތައް ބޭރަށް ފޮނުވުމުގައި މިމަސްކޮޅުތައް އެހީތެރިވެއެވެ. މިގްލޭންޑް އިންނަނީ ކުރިން ވެސް ބުނިހެން މަސާނާގެ ތިރިން ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ވަށާލާފައެވެ. މާނައަކީ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ގޮސްފައި އިންނާނީ ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ހުރަސް ކޮށެވެ.
[[Category:އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު]]
[[Category:ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް]]
9,692

edits