Difference between revisions of "ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި"

no edit summary
[[Image:Weewee.JPG|thumb|left|170px|އިންސާނެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ނަމޫނާއެއް]]
އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2-1 ލިޓަރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި އުފައްދައެވެ. މާމަދުން ނުވަތަ މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުމަކީ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. ދުވާލަކު 2.5 ލިޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ''މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުން''(Polyuria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 400މިލިލީޓަރަށްވުރެ މަދުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ''މާމަދުން ކުޑަކަމުދެވުން''(Oliguria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ.
 
 
[[Category:އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު]]
[[Category:ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް]]
[[Category:އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތައް]]
 
 
[[en:Human urine]]
9,692

edits