ސުލްޠާން ޙުސައިން އަކީ މީލާދީން 1397 ން 1409 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 800 ން 811 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 800 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން ޙުސައިން ސިރީ ލޯކަ ވީރު މަހާރަދުންނަކީ ހިލާލީ ކަލޯ (ސުލްޠާން ޙަސަން އަލްހިލާލީ) ގެ ދަރިކަލުންނެވެ. މިރަދުން 10 އަހަރު ވަންދެން ރަސްކަން ކުރެއްވި އެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 811 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން އިބްރާހީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީނު