ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން

ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ދިވެހި ތަޚުތުގައި ރެދަލި ކުރެއްވިއެވެ.

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ހަތަރުވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
1882-1886
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (ދެވަނަ)
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (ދެވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
1888-1892
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ފަސްވަނަ)