ސުލްޠާން އަޙްމަދު ޝަރީފު އަލްމައްކީ

ސުލްޠާން އަޙްމަދު ޝަރީފު އަލްމައްކީ އަކީ މީލާދީން 1510 ން 1513 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 916 ން 918 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 916 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން އަޙްމަދު ޝަރީފު އަލްމައްކީ ސިރީ ސުއްދަ ބަވަނަ މަހާރަދުންނަކީ މައްކާގެ ބޭކަލެކެވެ. ދަތުރުކުރައްވަމުން މާލެ ވަޑައިގެން، ދިވެހި ތަޚްތަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ނަސީބު ލިބިވަޑައިގަތީ އެވެ. އަވަހާރަވީ ރަސްކަން ކުރައްވާތާ 2 އަހަރާއި 9 މަސް ދުވަސް ވީފަހުން ހިޖުރައިން 918 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.

މަރުޖިޢުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙަސަން (ހަތްވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޢަލީ (ފަސްވަނަ)