ދިވެހި (މަހަލް) ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާ ވީކިޕީޑިއާކާރުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
dv (ދިވެހިބަސް (މަހަލް
These users speak Dhivehi (Mahl).‎


ގިސްމު "Wikipedians who speak Dhivehi (Mahl)" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 12 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.