ސުލްޠާން ސައްޔިދު މުޙައްމަދު

ސުލްޠާން ސައްޔިދު މުޙައްމަދު އަކީ މީލާދީން 1466 ން 1468 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 871 ން 872 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 871 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސުލްޠާން ސައްޔިދު މުޙައްމަދު ނަސަބެއް ދިވެހި ތާރީޚުން އެނގޭކަން ނެތެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

މަރުޖިޢުތައްEdit

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައްEdit

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙާޖީ ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޙާޖީ ޙަސަން