ސުލްޠާން މުޙައްމަދު (ދެވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1467 ން 1481 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 872 ން 885 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 872 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު (ދެވަނަ) ސިރީ ބަވަނަ އަބާރަނަ މަހާރަދުންނަކީ ޙާޖީ ޙަސަން ރަސްގެފާނު ނުވަތަ ސުލްޠާން ޙާޖީ ޙަސަން ގެ ދަރިކަލެކެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 13 އަހަރު ވަންދެނެވެ. މިރަދުން އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 885 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މަރުޖިޢުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙާޖީ ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޙަސަން (ހަތަރުވަނަ)