ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަކީ މާލޭގައި ސާނަވީ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެންކުދިންނަށް ތައުލީމު ދޭ ސްކޫލެކެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
ނަން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

ޖެނުއަރީ 1, 2002

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ގަދަ ނޫ

މޮޓޯ

Faith, Discipline and Wisdom

ސްކޫލުގެ ލަވަ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

"ދަރުމަވަންތަ ނޫރު"

ދީބު ދިއްލާ ދާނީ ދަރުމަވަންތަ ނޫރުގާ
ދީމ ހިތްވަރު އިލްމީ ރަސްމަގުން ހިނގާ
ދިރުވަމުން ޖޯޝު އިލްމާ ހުނަރާ ފަންނު ޤައުމުގާ
ދިރިގެނޭ ދާނީ ނޫ މި ނޫރުގާ


ދަންމަރާ ނޫ ދިދަ އިން ހިތްވަރު ނަގާ
ދާނީ އުއްމީދުގާ، އެއްބާރާ އެއް އަމާޒެއްގާ
ދީނުގާ މާތް، ޤައުމީ ޖިހާދުގާ
ދާނީ އީމާނުގާ، އަމްނާ އަމާނުގ ހިނގާ
ދިންނަވާ މާތް އަޚްލާޤާ ރޫހުގާ
ދާނީ ހިކްމަތުގެ ބާރާ ފުރުސަތުގާ


ދާށެ ފާށަނާ ރަންނަބަނޑޭރިއާ
ދޮށިމޭނާ ފާމުދޭރި، ދަށުގައި ޝަރަފުން ވެގެން ހިޔާ
ދާށެ ފަންނާ އިލްމާ ވެގެން ޤަޔާ
ދާށޭ ޚިދުމަތްކުރަން، މިތިބީ ނޭވާ ހުރީ ވިއްޔާ
ދޭށެ ދީބުގާ މިތިބީ ނަފްސާ ލެޔާ
ދާށޭ ދީ ޖާނު އަޒުމުން ޒިންމާޔާ

  • ޅެން: އަލްއުސްތާޛު ހަމްދޫ ހަމީދު
  • ރާގު: ޝައްމޫން ހަމީދު

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ