ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Femur) އަކީ މާކަޅުވާ ނުވަތަ ފަލަމަސްގަނޑު ހިމެނޭ ހިސާބުގައިވާ ހަމައެކަނި ކަށިގަނޑު އެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ކަށިގަނޑުވެސް މެއެވެ. ފަލަމަސް ކަށިގަނޑުގެ ދިގުމިނުގައި އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 48 ސމ ހުރެއެވެ. އަދި ވަށަމިނުގައި 2.34ސމ ހުރެއެވެ. ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު މަތިން ގުޅިފައި އިންނަނީ އުނަގަނޑު އާއެވެ. ތިރިން ގުޅިފައި އިންނަނީ ކަކޫ ހުޅާއެވެ.

ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު