މާކަޅުވާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Thigh)އަކީ ކަކުލުހުޅާއި އުކުޅުވަޅާއި ދެމެދު އެވެ. މާކަޅުވާ ހިމެނޭ ހިސާބުގައިވާ މަސްގަނޑަށް ކިޔަނީ ފަލަމަސްގަނޑު ނުވަތަ މާކަޅުވާ މަސް އެވެ. އަދި މިހިސާބުގައިވާ ހަމައެކަނި ކަށިގަނޑަކީ ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު އެވެ. އެނަޓަމިކަލް ގޮތުން ބަލާއިރު މާކަޅުވާ މައިގަނޑު 3 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ:-

  • މެދުބައި
  • ކުރިމަތީ ބައި
  • ފަހަތުބައި
މާކަޅުވާ
Female thighs visible between her purple skirt and black thigh high stockings
MeSH Thigh
Dorlands/Elsevier t_09/12804725

މާކަޅުވާ އަށް ލޭފޯރުކޮށްދެނީ ފެމޯރަލް އާޓަރީ އިންނާއި، ފެމޯރަލް ވެއިން އިންނެވެ.