އެމެރިކާގެ ނާއިބް ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Vice President of the United States އިން)

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީކްގައި އެގައުމުގެ ނާއިބް ރައީސްކަން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.