ދެކުނު އޭޝިޔާ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ South Asia އިން)


ދެކުނު އޭޝިޔާ މިލަފްޒަކީ ބައްރެ ސަޣީރު މިލަފްޒާ އެއް މާނަ އެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ.

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޗާޓު