ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Prime Minister of Pakistan އިން)

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަކީ ޕާކިސްތާންގެ ޞާޙިބުލް ޙުކޫމާ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިންގަވާ ވެރިޔާއެވެ.