ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް

(މިސްރާބުކުރެވުނީ President of Pakistan އިން)

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އަކީ ޕާކިސްތާންގެ ޞާޙިބުއްދައުލާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާއެވެ.