ފާރިސީ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Persian language އިން)

ފާރިސީ ބަހަކީ އީރާނުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
ފާރިސީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ