ކެއަރޓޭކަރ ސަރުކާރަކީ ތަނުގައި ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޙަވާލުވާ ފަރާތެވެ.