ޝަހީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

ޝަހީދު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އަކީ ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި 3 ނޮވެމްބަރ، 1988 ގައި ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ.