Open main menu

ޓޮންސިލް ނެގުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Tonsillectomy) އަކީ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ދުޅަވެ ހަލާކުވެފައިވާ ޓޮންސިލް ނެގުމެވެ.


ސަބަބުތައްEdit

  • އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މާގިނައިން ޓޮންސިލް ދުޅަވުން ކުރިމަތިވުން
  • ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޓޮންސިލް ދުޅަވުން ކުރިމަތިވެ، އަރުތެރޭގައި ރިއްސުން
  • ޕެރިޓޮންސިލަރ އެބްސެސް އޭ ކިޔޭ މުލިހި ފާނޑުގެ އެއްޗެއް ތަކުރާރުކޮށް އުފެދުން
  • ޓޮންސިލް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކެއުމަށާޢި، ކާތަކެތި ދިރުވުމަށް އުދަގޫވުން
  • ރޭގަނޑު ނިދާއިރު ގުގުރި ދެމުން
  • ޓޮންސިލްގައި ހިލައުފެދުން