ސްޕައިޑަރ މޭން

މަޝްހޫރު މާރވެލް ކޮމިކްގެ ސުޕަރހީރޯ ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އަސްލު ނަމަކީ ޕީޓަރ ބެންޖަމިން ޕާރކާރ އެވެ. މި ސުޕަރހީރޯ އުފައްދައި ލިޔެ ކުރެހީ ސްޓެން ލީ އެވެ.

'ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ މަންޒަރެއް'