ސްޓެންލީ

ލިޔުންތެރިއެއް

ސްޓެން ލީ (އުފަން ނަމަކީ ސްޓެންލީ މާރޓިން ލީބަރ) ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ2018- 28 ޑިސެމްބަރ 1922ގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައެވެ. ސްޓެން ލީ އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މަޝްހޫރު އެޑިޓަރެކެވެ.

ސްޓެންލީ
Stantheman.jpg
އުފަން ނަންސްޓެންލީ މާޓިން ލީބަރ
އުފަންވީ (1922-2018)ފަންވަތް:Euro birth date
New York City
ޤައުމު
Flag of the United States.svg
އެމެރިކާ
ދާއިރާ ލިޔުންތެރިއެއް، Editor ،Publisher
ފާހަނގަ ކުރެވޭ މަސައްކަތް(ތައް) ސްޕައިޑަރ މޭން
ފެންޓާސްޓިކް ފޯ
އެކްސް.މެން
among others…