ސޭމް ރެއިމީ

އެމެރިކާއަށް އުފަން އެކްޓަރެއް
ސޭމް ރެއިމީ
Sam Raimi.jpg
ރެއިމީ 2006 ވަނަ އަހަރު
އުފަން ތާރީޚް 23 އޮކްޓޯބަރ 1959
ރޯޔަލް އޯކް، މިޗިގަން
ވަޒީފާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ވާހަކަލިޔުން
Spouse Gillian Greene