ސައްދާމް ހުސެއިން ދަންޖެއްސުން

އިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސެއިން (28 އޭޕްރިލް 1937 - 30 ޑިސެމްބަރ 2006) އަށް ހުކުން އިއްވުމަށް ފަހު ދަންޖައްސައި މަރާލައިފިއެވެ. މީނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދަޢުވާ އަކީ 7983ގައި އިންސާނިއްޔަނާ ޙީލާފަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލުނަކުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައްދާމް ހުސެއިން ވަނީޑުޖައިލް އޭކިޔުނު ރަށުގައި 143 ޝިޔާ މުސްލިމުން މަރާފައެވެ.

އިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސެއިން ކަރުގައި ދަންމަޅި އަޅުވައި، މަރަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި

ސައްދާމް ހުސެއިން އިރާޤުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައީ 16 އިން ފެށިގެން 2003 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހާހަމަޔަށެވެ. އެއީ އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުގެ މައައްޗަށް އަތްގަދަ ކޮއްލި ދުވަހާ ހަމަޔަށެވެ.

މަރާލި ވަގުތާއި ތަންEdit

ދަންޖެއްސުންEdit

ވަޅުލުންEdit

 
ދަންޖައްސާ މަރާލާފައިވާ ސައްދާމް ހުސެއިން ގެ ހަށިކޮޅު.