ގޮނޑި އަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ބުރަކަށިޖައްސައި އަތް އަރާމް ކުރެވޭ ގޮތައް އިށީނދެ އިނދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފަރުނީޗަރެކެވެ.

ވަކަރު ގޮނޑިއެއް
ވަކަރު ގޮނޑިއެއްއަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit