ވަކަރު ގޮނޑިއެއް
ވަކަރު ގޮނޑިއެއް

ގޮނޑި އަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ބުރަކަށިޖައްސައި އަތް އަރާމް ކުރެވޭ ގޮތައް އިށީނދެ އިނދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފަރުނީޗަރެކެވެ.އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާEdit

އިތުރު ފާލަންތައްEdit