ބަހަވިއްޔާތުގައި ބެހި ނުވަތަ ލުފައިޒު އަކީ ބަހެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ކުޑަ ނަހުވީ އެކައްޗެވެ. ލުފައިޒުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެފައި ވާ އިލްމަށް ކިޔަނީ ސަރްފެވެ.