ދިފާޢީ ނިޒާމް

ދިފާޢީ ނިޒާމް އަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ބަލިތަކުން ދިފާޢުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމުގައި ޒިންމާވާ އެންމެ މުހިއްމު ބައެވެ.