ދިރޭރަހަ
ދިރޭރަހަ
މިއީ ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ދިޔާކޮށް ހުންނަ ހަމައެކަނި ބާވަތެވެ.
ދިރޭރަހަ
އިނގިރޭސި ނަން Mercury
ކެމިކަލް ރަމްޒު (80Hg)