ފޯޅަވަހި

ފޯޅަވަށްސަކީ ހަތް އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ 60 ރަށެވެ. މިތަން އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުން 510 ކިލޯމީޓަރު [300 މޭލު] ދުރުގައެވެ.

ފޯޅަވަހި ނުވަތަ ޗާގޯސް އަކީ ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެގެ ދެކުނުގު ފަރާތުން ފެތުރިފައި އޮތް އަތޮޅުތަކެވެ.

ސަލޮމޮން އަތޮޅު

ރެފަރެންސްEdit

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: