މޭގައި ރިހުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: chest pain) އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން މެދުވެރިވާ އުދަގުލެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މޭގައި ރިހުން ބެލެވެނީ މެޑިކަލް އިމަޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޭގައި ރިހުން ކުރިމަތިކުރުވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނޭވާލާ ނިޒާމްގެ ބަލިތައް، ހިތާއި ލޭހޮޅިތަކުގެ ނިޒާމް ބަލިތައް، ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ ބަލިތައް، އަދި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި އެހެނިހެން ބައެއް ބަލިތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.