މުސްލިމުން

މުސްލިމުންނަކީ އިސްލާންދީނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. މުސްލިމަކަށް ވަނީ ﷲ އަކީ އެއްކައުވަތަ އިލާހެއްކަމަށާއި،އަދި ﷲ ގެ އިލާހުވަންތަކަމުގައި ބައިވެރިއަކު، ޝަރީކަކު ނުވާކަމަށާއި، މުހައްމަދުގެފާނު އެއީ އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާ އަދި ރަސޫލާކަމަށް ގަބޫލު ކޮށް އެކަމަށް ހެކިވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.އެއަފަހު އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުން ކަމުގައިވާ ނަމާދު ކުރުން، ރޯދަހިފުން، ޒަކާތްދިނުން، ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ މީހާ މައްކާ ހުނަ ކަޢުބާ އަށް ގޮސްހަ އްޖު ވާމީހާއެވެ. މުސްލިމުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ އެކިކަންތަކުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އާއި ރަސޫލާގެހަދީސް ތަކުގައި ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ. ބައެކަންކަން ވަނީ ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ދޫކޮއްލާފައެވެ. ކުރުން މަނާ ކަންތަކާއި ކުރުމާއި ނުކުރުން އަމިއްލާ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކުރެވިވާކަންތާއި، އެކަންކަމަށް ކަޑިއެޅިފައިވާ ޝަރީޔަތްތަކަށް ތަބާވެގެން އެޔާއެއް ގޮތަށް އަލުކުރުމަށް މުސްލިމުގެ ދީނުގައި ވެއެވެ.

މުސްލިމެއްނަމަ އިސްވެދިޔަ ނަބިޔުން ނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ފޮތްބާވާލެވުނު ކަމަށާއި މުހައްމަދުގެ ފާނީ އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާ އަދިރަސޫލާކަމަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. ޖިބުރީލުގެފާނު މެދުވެރިކުރައްވާ މުހައްމަދުގެފާނަށް ބާވާލެވުނު ފޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުސްލިމުންގެ ފޮތެވެ.'