މައިކްރޯސޮފްޓް

މައިކްރޯސޮފްޓް ކުންފުންޏަކީ އެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުންފުންޏެކެވެ. 1975 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 4 ގައި އުފެދުނު މިކުންފުންޏަކީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމް އަގުބޮޑު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޮފްޓްވެއަރ އުފައްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކީ މައިކްރޯސޮފްޓްއެވެ. މައިކްރޯސޮފްޓް އުފެއްދި ބާނީންނަކީ ބިލް ގޭޓްސް އާއި ޕޯލް އެލެންއެވެ.

މައިކްރޯސޮފްޓް
Microsoft logo (2012).svg
ޚިދުމަތްތައް ކޮމްޕިޔުޓަރު ސޮފްޓްވެއަރ
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް
ވީޑިއޯ ގޭމު
އުފެދުނީ ނިއު މެކްސިކޯ، އެމެރިކާ
4 އޭޕްރީލް 1975
ބާނީން ބިލް ގޭޓްސް
ޕޯލް އެލެން
މައި އޮފީސް މައިކްރޯސޮފްޓް ރެޑްމަންޑް ކެމްޕަސް، ރެޑްމަންޑް، ވޮޝިންގޓަން، އެމެރިކާ
މުވައްޒަފުން 94،000
ވެބްސައިޓް މައިކްރޯސޮފްޓް.ކޮމް