ވަރަހަގިރީ ވެންކަޓަ ގިރީ (10 އޯގަސްޓް 1894 - 23 ޖޫން 1980) އަކީ އިންޑިޔާގެ ހަތަރުވަނަ ރައީސްއެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ ތިންވަނަ ނާއިބް ރައީސްއެވެ.