ފަރާއިޟްގެ ޢިލްމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ. ވާރުތަ މުދަލާއި ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާރުތަވެރިންނާއި، ވާރުތަވާ ގޮތާއި އޭގެ މިސާލެއްވެސް ބޭނުމެވެ.