އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރަކީ ފިނި މޫސުމުގައި އަދި ހޫނު މޫސުމުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެވެ.