އޮށާޅަ އަކީ ޒުވާން ދުވަސްވަރު އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިންގެ މޫނު މަތިން ނަގާ ބިއްސެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އޮށާޅަ ނަގަނީ އުމުރުން 20 އަހަރާއި 30 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންގެ މޫނުންނެވެ.

އޮށާޅަ ނެގުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިއްސާވެއެވެ.

  • ފުރާވަރަށް އަރާ ދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑުގެ ހޯރމޯން ތައް އިތުރުވުން: މިހޯރމޯން ތަކުގެ ސަބަބުން ހަމުގައި ހުންނަ ތެޔޮ އުފައްދާ ގްލޭންޑް ތަކުގެ ސައިޒު އަދި އޭގެ މަސައްކަތް އިތުރު ކުރުވައެވެ.
  • ތެޔޮ އުފައްދާ ގްލޭންޑް ތަކުން ބޭރުކުރާ ތެޔޮ ހަމުގެ ފަށަލަ އާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ކެނަލްތައް ހަމުގައި ހުންނަ ޕްރޮޓީން އެއް ކަމުގައިވާ ކެރަޓިން އިން ބެދުން
  • ގްލޭންޑް ތަކުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވެ، ކެނަލްތައް ބެދުމުން ހަމުގައާއި ތެލުގައި އުޅޭ ބެކްޓީރިޔާތައް އިތުރުވެ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އިންފްލެމޭޝަން (ދުޅަވެ ފުއްޕުން) އުފެދެއެވެ.