އިކޮލޮޖީ ނުވަތަ އިކޮލޮޖިކަލް ސައެންސަކީ ދިރޭތަކެތި ބެހިގެންދިއުމާއި އިތުރުވުމާ އަދި މިކަންކަމަށް އެތަކެތި ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި އެހެނިހެން އޯރގަނިޒަމްތަކުން ކުރާ އަސަރާބެހޭ އިލްމީ ދިރާސާއެވެ.

Ecologia.jpg
Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: