Open main menu

ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބާވަތްތައްEdit

ޝިކާރަ ކުރުމާއި އާބާދީ ގިނަވުމުންގެ ސަބަބުން ގިނަ ބާވަތެއްގެ ގަސްތަކާއި ޖަނަވާރުތައް ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މިގޮތަށް ޖަނަވާރުތަކާއި ގަސްތަކުގެ ބާވަތްތައް ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޤައުމަކީ އިންޑިޔާ އެވެ. [1]

ދުނިޔެއިން ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގަހުގެ ބާވަތްތައްEdit

Threat Category (IUCN) Number of species
Extinct 19
Extinct/Endangered 43
Endangered 149
Endangered/Vulnerable 2
Vulnerable 108
Rare 256
Indeterminate 719
Insufficiently Known 9
No information 1441
Not threatened 374
TOTAL 3120

ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމަށް ބިރު ހީވެފައިވާ ޖަނަވާރުތަކުގެ ބާވަތްތައްEdit

އައި.ޔޫ.ސީ.އެން ގެ ދުނިޔެއިން ގެއްލި ނެތިދާނެ ކަމަށް ބިރުހީވެފައިވާ އެކި ޖަނަވާރުތަކުގެ (ގްރޫޕް) (1994)
 

އިތުރު ފާލަންތައްEdit