އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް
Aminiyya Scholl.jpg
ނަން

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

[[]], 1944

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ

Serve One Another


އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް އަކީ މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަންހެންކުދިންގެ ސްކޫލެވެ. މި ސްކުލަކީ ހަމަ އެކަނި އަންހެން ކުދިންނަށް އިސްލާމް ދިވެހި ފޮޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ސަނަވީ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިސްކޫލްގައި ފިރިހެން ކުދިންވެސް ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަމްން އެބަދެއެވެ. މިސުކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖުމުހުރިއްޔަތުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަށެވެ.