ކަރްނާޓަކާ (ކައްނަޑާއިން: ಕನಾ೯ಟಕ) އަކީ ދެކުނު ހިންދުސްތާން އަށް ނިސްބަތްވާ 4 ރާއްޖޭގެ ތެރެއިން އެއް ރާއްޖެއެވެ.

ކަރްނާޓަކާ
ހިންދުސްތާނުގެ ޗާޓުން ކަރްނާޓަކާ highlighted.
ވެރިރަށް
 • ޖޫރާފީމިން
Bangalore
 • 12.58° N 77.35° E
އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު Bangalore
އާބާދީ (2004)
 • އަކަބުރަ
55,868,200 (9th)
 • 290.98/km²
އަކަމިން
 • ޑިސްޓްރިކްޓްތައް
192,000 km² (8th)
 • 27
ވަގުތު ޒޯން ހރގ (ބއގ +5:30)
ކަނޑައެޅުނީ
 • ގަވަރުނަރު
 • ޗީފް މިނިސްޓަރު
 • ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް (ގޮނޑިތައް)
1956-11-01
 • T. N. Chaturvedi
 • H.D.Kumaraswamy
 • Bicameral (224 + 75)
ރަސްމީ ބަސް (ތައް) Kannada
ވެބްސައިޓް www.karnataka.gov.in
ކޯޑު (އައި.އެސް.އޯ) IN-KA

ކަރްނާޓަކާ ގެ ނިޝާން