ނޫސްވެރިޔަކީ ނޫހުގައި ޚަބަރު ލިޔާ މީހެކެވެ. ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެކެވެ.

J.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.

Wikimedia Commons has media related to: