ނަސަބުގެ ޢިލްމު (ޢަރަބިބަހުން: علم الأنساب) އަކީ، ރަޙިމުގެ ގުޅުން ދެމިގެން އަންނަ މަގާއި ގާތްތިމާގެކަން ހުރިވަރު ދިރާސާ ކުރާ ޢިލްމެވެ.