Difference between revisions of "ސްޓްރޯކް ޖެހުން"

no edit summary
(Created page with 'ސްޓްރޯކް ޖެހުން ({{en|Stroke}}) އަކީ މުޅި ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކުން ބާރުކެނޑޭ ބައްޔެކެވ...')
 
== ފެނިދާނެ އަލާމާތްތައް ==
ވާގިނެތޭ ބަލި ޖެހުމުން ފެނިދާނެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ، ވާޙަކަ ދައްކަން އުދަގޫވުން، ހިނގުމަށް އުދަގޫވުން، އަދި ބައެއް އެހެނިހެން ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ކުރަން އުދަގޫވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 
== ފަރުވާ ==
 
 
 
9,692

edits