Open main menu

Changes

no edit summary
{{see also|List of countries by past and future population|List of countries by population in 2000|List of countries by population in 1900}}
{{see also|އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު 2005|އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު 1907}}
[[Image:World population.PNG|thumb|300px|Map of countries by population for the year 2007]]
<!-- revert last edit (not this one) -->
This is a '''list of [[Country|countries]] ordered according to [[population]]'''. The list includes [[list of sovereign states|sovereign states]] and inhabited [[dependent territories]] based on the ISO standard [[ISO 3166-1]].
މި ޞަފްޙާގައި މިވަނީ އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓު ހެދިފައިވަނީ އެއްމެ ފަހުގެ ރަސްމީ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޢަދަދު ނެގިފައިވަނީ އެކި ދުވަސްވަރު ކަމަށްވާތީ ތަފާތެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގންވާ ކަމެކެވެ.
 
Areas that form integral parts of sovereign states, such as the [[countries of the United Kingdom]], are counted as part of the sovereign states concerned. Not included are other entities, such as the [[European Union]],<ref>The European Union is a ''[[sui generis]]'' supranational union whose sovereign members delegate to it by treaty certain powers that are often exercised by sovereign states. Its combined population has been estimated at 499,794,855 on January 1, 2009, and it would be ranked 3rd if it were included in the list (7.4% of world population) - see {{Cite web|title=Total population|publisher=[[Eurostat]]|url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001|accessdate=2009-07-25}}.</ref> that are not sovereign states, and dependent territories that do not have permanent populations, such as various countries' claims to [[Antarctica]].<ref>Antarctica has no permanent residents, but a number of governments maintain permanent research stations throughout the continent. The number of people varies from about 1,000 in winter to about 5000 in the summer.</ref> The estimated total population of the world is {{formatnum:{{ #expr: {{worldpop}} / 100000 round 0}}00000}}.<ref>[http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html International Programs Center - census.gov]</ref>
މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އ.ދ. އިން ޤަބޫލު ކުރާ ޤައުމުތަކާއި ޓެރިޓަރީގެ އިތުރުން ޤަބޫލުނުކޮށް އަދި އޮތް 7 ތަނެކެވެ.
 
Figures used in this chart are based on the most recent estimate or projection by the national [[census]] authority where available and generally rounded off. Where national data is unavailable, figures are based on the 2009 July 1 estimate by the [[United Nations]] Department of Economic and Social Affairs – Population Division.<ref name=unpop>{{cite paper | url=http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf | title=World Population Prospects, Table A.1| version=2008 revision | format=.PDF | publisher=United Nations | author=Department of Economic and Social Affairs Population Division | date=2009 | accessdate= 2009-03-12}}</ref> Because the compiled figures are not collected at the same time in every country, or at the same level of [[statistics|accuracy]], the resulting numerical comparisons may result in misleading conclusions. Further, the addition of all countries may not equal the world total.
 
Sovereign states are listed in bold text and dependent territories in italic. States listed that do not have general recognition are in bold and italic.
== އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު ==
 
For a graphical version of this list, see [[List of countries by population (graphical)]]. See also [[list of countries and dependencies by population density]] and the [[list of regional organizations by population]].
 
==List==
Figures indicated by "UN estimate" are based on the July 1, 2009 estimate by the [[United Nations]] Department of Economic and Social Affairs – Population Division.<ref name=unpop/>
<!--
PLEASE READ BEFORE EDITING! You must read it
- WHEN YOU UPDATE A COUNTRY'S POPULATION - PLEASE ALSO UPDATE THE EXPRESSION NEXT TO IT (column "% of world population") WITH THE SAME NUMBER EXCLUDING COMMAS (the #expr: equation).
 
**IN CASE YOU WANT TO UPDATE THE POPULATION FIGURE FOR THE ENTIRE WORLD (the first row)**
- DO NOT UPDATE THE WORLD POPULATION UNLESS YOU CAN ALSO COPY THE CHANGE TO EVERY EXPRESSION FOR "% OF WORLD POPULATION." SINCE THERE ARE 230 ROWS WITH THIS FIGURE, THIS IS MOST EASILY ACCOMPLISHED IN AN EXTERNAL EDITOR, ALTHOUGH YOU MUST BE CAREFUL THAT THE EDITOR PRESERVES EXTENDED CHARACTERS.
-->
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|-
! Rank || Country / Territory || Population || Date Last Updated || % of World Population || class="unsortable"|Source
! ވަނަ || ޤައުމު || އާބާދީ || ތާރީޚު || ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ އިން % || މަރުޖިޢު
|-
|1 || align=left|'''{{flag|PRC|name=China}}'''<ref>Figure refers to [[Mainland China]] only. It excludes the [[Special Administrative Region of the People's Republic of China|special administrative regions]]</ref> || {{formatnum:{{#expr: (132000 + 1.8657 * {{Age in days|2007|10|20}} + 1) round 0}}0000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, uses 2009 data from page in Chinese, time zone difference not factored in; 18,657 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(1320000000 + 18657 * {{Age in days|2007|10|20}} + 10000 ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.cpirc.org.cn/index.asp Chinese&nbsp;Population&nbsp;clock]
| — ||align=right| '''''[[ދުނިޔެ]]''''' || '''6,661,000,000'''|||| '''100%'''||style="font-size: 75%"| [http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html Population clock]
|-
| 12 || align=rightleft|'''{{flag|India}}''' [[ސީނުކަރަ]]|| {{formatnum:{{#expr: (115200 + 4.2197260273969 * {{Age in days|2008|17|15}}) round 0}}0000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,321 uses same data as India pop clock 42,000,000197.26 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(1152000000 1321000000+ /42197.260273969 6588000000* {{Age in days|2008|7|15}})/{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.cpircindiastat.org.cncom/en/eindex.htm Indian Population clock]
|-
|3 || align=left|'''{{flag|United States}}''' || {{formatnum:{{#expr:{{uspop}}/1000 round 0}}000 }}<!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, uses same data as U.S. pop clock - increment per day changes each month - for November 2009 it is about 7,561 people per day -->
| 2 ||align=right| [[ހިންދުސްތާން]] || 1,129,000,000||||{{#expr: 1129000000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=IN&NAME=India Population clock]
|| {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: {{uspop}} / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.census.gov/population/www/popclockus.html Official USA Population clock]
|-
| 34 || align=rightleft| [[އެމެރިކާ]]'''{{flag|Indonesia}}''' ||301 231,950369,000500 || || {{#expr: 301950000231369500 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwdemografi.censusbps.govgo.id/populationversi2/www/popclockusindex.htmlphp?option=com_proyeksi&Itemid=100018&kat=1&w=1280 Statistics PopulationIndonesia clockestimate]
|-
| 45 || align=rightleft|'''{{flag|Brazil}}''' [[އިންޑޮނޭޝިއާ]]|| {{formatnum:{{#expr: (192000 + 4.855 * {{Age in days|2009|11|6}}) 234round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,950 4,000855 people added per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(192000000 234950000+ 4855 * {{Age in days|2009|11|6}} ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuibge.edu/emuseum/informationgov.br/english Official Brazilian population/country.php?FILE=ID&NAME=Indonesia Population clock]
|-
| 56 || align=rightleft|'''{{flag|Pakistan}}''' [[ބުރެޒިލް]]|| {{formatnum:{{#expr: 160000000 + 8500 * {{Age in days|2007|4|24}} + 186,500 round 0}} }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,000 Pakistan pop clock adds 8,500 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(160000000 186500000+ 8500 * {{Age in days|2007|4|24}} + 500 ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%" | [http://www.ibgestatpak.gov.brpk/englishdepts/disseminacao/online/popclock/popclock.phppco Official Pakistani Population clock]
|-
| 67 || align=rightleft|'''{{flag| [[ޕާކިސްތާން]]Bangladesh}}''' || 163162,630221,000 || || {{#expr: 163630000162221000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/ Population clock], <ref>https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pk.html</ref>estimate
|-
| 78 || align=rightleft| [[ބަންގާޅު]]'''{{flag|Nigeria}}''' || 150154,500729,000 || || {{#expr: 150500000154729000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BG&NAME=Bangladesh Population clock]estimate
|-
| 89 || align=rightleft| [[ރޫސީވިލާތް]]'''{{flag|Russia}}''' || 141,400909,000279 || October 1, 2009 || {{#expr: 141400000141909279 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsugks.eduru/emuseumbgd/informationfree/populationb09_00/countryIssWWW.php?FILE=RS&NAME=Russiaexe/Stg/d10/8-0.htm PopulationFederal clockState Statistics Service of Russia]
<!-- BEFORE EDITING RUSSIA'S POPULATION PLEASE SEE: Talk:List_of_countries_by_population#Russia_2 -->
|-
| 910 || align=rightleft| [[ނައިޖީރިއާ]]'''{{flag|Japan}}''' || 134127,700560,000 || October 1, 2009 || {{#expr: 134700000127540000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsustat.edugo.jp/emuseumenglish/informationdata/populationjinsui/countrytsuki/index.php?FILE=NI&NAME=Nigeriahtm Official Japan Statistics PopulationBureau clockestimate]
|-
| 1011 || align=rightleft| [[ޖަޕާނު]]'''{{flag|Mexico}}''' || 127107,720550,000697 ||މާރިޗު 1, 2007|| {{#expr: 127720000107550697 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.statinegi.goorg.jpmx/datainegi/jinsuicontenidos/tsukiespanol/zuhyouprensa/05k2-1contenidos/estadisticas/2009/poblacion09.xlsasp?s=inegi&c=2734&ep=18 Official Japan Statistics BureauINEGI estimate]
[http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=193 National Population Statistics of Mexico]<ref>For the Conapo estimates, check under Republica Mexicana and press "Ver" for statistics.</ref>
|-
| 1112 || align=rightleft| [[މެކްސިކޯ]]'''{{flag|Philippines}}''' || 10792,449226,525600 ||2006 estimateMid-2009 || {{#expr: 10326338892226600 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|
[http://www.census.gov.ph/data/sectordata/popproj_tab1r.html National Statistics Office medium projection]
[http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mpob01&c=3178 Official Mexico INEGI estimate]
|-
| 1213 || align=rightleft| [[ފިލިޕީންސް]]'''{{flag|Vietnam}}''' ||91 85,100789,000573 || April 1, 2009 || {{#expr: 9110000085789573 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=462&idmid=2&ItemID=9198 Official preliminary results of the 2009 census]
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RP&NAME=Philippines Population clock]
|-
| 1314 || align=rightleft| [[ވިއެޓުނާމު]]'''{{flag|Germany}}''' || 8581,250882,224342 || March 31, 2009 || {{#expr: 8525000081882342 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/11/PD09__417__12411.psml Federal Statistical Office]
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=VM&NAME=Vietnam Population clock]
|-
| 1415 || align=rightleft| [[ޖަރުމަނުވިލާތް]]'''{{flag|Ethiopia}}''' || 8279,310221,000 ||Dec. 31,July 2008 2006|| {{#expr: 8231000079221000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2007/p0030021.htm Official Destatis estimate]
[http://www.csa.gov.et/surveys/National%20statistics/national%20statistics%202007/Population.pdf Ethiopia Central Statistics Agency]
|-
|16 || align=left|'''{{flag|Egypt}}''' || {{formatnum:{{#expr: 72798.031 + 4.245 * {{Age in days|2006|11|11}} round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, Egypt pop clock adds 4,245 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(72798031 + 4245 * {{Age in days|2006|11|11}} ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/fdl/tst12e?action=1&lname=%201 Official Egyptian Population clock]
| 15 ||align=right| [[މިޞްރު]] || 80,880,000 |||| {{#expr: 80880000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"|
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=EG&NAME=Egypt Population clock]
|-
| 1617 || align=rightleft| [[އިތިޔޯޕިއާ]]'''{{flag|Iran}}''' || 7774,431196,000 || || {{#expr: 7743100074196000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=ET&NAME=Ethiopia Population clock]
|-
| 1718 || align=rightleft| [[ތުރުކީވިލާތް]]'''{{flag|Turkey}}''' || 7671,028517,600100 ||2007 December 31, 2008 || {{#expr: 7260000071517100 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.worldbankturkstat.orggov.tr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYEXTN/0,,menuPK:361738~pagePK:141132~piPK:141109~theSitePK:361712,00PreHaberBultenleri.htmldo?id=3992 Turkish WorldStatistical BankInstitute estimate]
|-
|19 || align=left|'''{{flag|Democratic Republic of the Congo|name=Dem. Rep. of Congo}}''' || 66,020,000 || || {{#expr: 66020000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 18 ||align=right| [[އީރާން]] ||70,049,262 |||| {{#expr: 71049262 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"| [http://www.os-connect.com/pop/pop1.asp?CID=104 Population clock]<ref name="pop_est">{{cite web |url=http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85 |title="سرشماری ۱۳۸۵" |first=Government of Iran |last=Statistical Centre |accessdate=2006-12-03}}</ref>
|-
|20 || align=left|'''{{flag|France}}''' <ref>Includes 7 French [[Overseas collectivity|overseas collectivities]]: [[French Polynesia]] (259,596 inh. in Aug. 2007), [[New Caledonia]] (244,410 inh. in Jan. 2008), [[Mayotte]] (186,452 inh. in July 2007), [[Saint Martin (France)|Saint Martin]] (35,263 inh. in Jan. 2006), [[Wallis and Futuna]] (13,484 inh. in Jul. 2008), [[Saint Barthélemy]] (8,450 inh. in Jan. 2007), [[Saint Pierre and Miquelon]] (6,125 inh. in Jan. 2006).</ref> || 65,073,482 || January 1, 2009 || {{#expr: 65073482 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1220#inter1 Official&nbsp;INSEE&nbsp;estimate]<br>The figure for France without the overseas collectivities is 64,303,482.
| 19 ||align=right| [[ކޮންގޯ (ދިމިޤްރާޠީ ޖުމްހޫރިއްޔާ)]] || 64,460,000 |||| {{#expr: 64460000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CG&NAME=Congo+(Kinshasa) Population clock]
|-
| 2021 || align=rightleft|'''{{flag| [[ފަރަންސޭސިވިލާތް]]<ref>Including [[overseas France]].</ref>Thailand}}''' || 6463,102389,140730 ||Jan. 1December 31, 20072008 || {{#expr: 6410214063389730 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1118/ip1118.html Official INSEE estimate]
[http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html Official Thai Statistics estimate]<!--Official Department of Provincicial Administration estimate-->
|-
| 2122 || align=rightleft|'''{{flag|United [[ސިޔާމު]]Kingdom}}''' || 6261,828634,706599 ||Dec. 31January 1, 20062009 || {{#expr: 6282870661634599 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
[http://www.dopa.go.th/dopanew/pop2549.html Official estimate]<!--Official Department of Provincicial Administration estimate-->
|-
| 2223 || align=rightleft| [[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]]'''{{flag|Italy}}''' || 60,609200,153060 ||Jul. 1,June 2009 2006|| {{#expr: 6020950060200060 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwdemo.statisticsistat.gov.ukit/ccibilmens2009gen/nuggetindex_e.asp?ID=6html Official ONSISTAT estimate]
|-
| 2324 || align=rightleft|'''{{flag|Myanmar}}''' [[އިޓަލީވިލާތް]](Burma) || 5850,863020,124000 ||Jul. 1, 2006|| {{#expr: 5886312450020000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://demo.istat.it/bilmens2006/index.html Official Istat estimate]
UN estimate
|-
| 2425 || align=rightleft|'''{{flag|South [[ދެކުނު ކޮރެއާ]]Africa}}''' || 49,024320,737500 || July 1, 2009 || {{#expr: 4896000049320500 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsustatssa.edugov.za/emuseumpublications/informationP0302/population/countryP03022009.php?FILE=KS&NAME=pdf Statistics South+Korea Population clockAfrica]
|-
| 2526 || align=rightleft|'''{{flag|South [[ބަރުމާ]]Korea}}''' || 4748,400333,000 || || {{#expr: 4740000048333000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BM&NAME=Myanmar+(Burma) Population clock]
|-
| 2627 || align=rightleft| [[ޔުކްރެއިން]]'''{{flag|Ukraine}}''' || 46,300011,000345 || October 1, 2009 || {{#expr: 4630000046011345 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuukrstat.edugov.ua/emuseumoperativ/informationoperativ2009/populationds/countrykn/kn_e/kn0909_e.php?FILE=UP&NAME=Ukrainehtml Official PopulationUKRSTAT clockestimate]
|-
| 2728 || align=rightleft| [[އިސްޕެއިން]]'''{{flag|Spain}}''' || 4445,708967,964632 ||Jan. October 1, 20062009 || {{#expr: 4470896445967632 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.ine.es/prensajaxiBD/seccion_prensatabla.htmdo?per=01&type=db&divi=EPOB&idtab=2 Official INE estimate]
|-
| 2829 || align=rightleft|'''{{flag|Colombia}}''' [[ދެކުނު|| އެފްރިކާ]]{{formatnum:{{#expr: 42888.592 + 1.432 * {{Age in days|2005|6|30}} 44round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,220 Colombian pop clock adds 1,000432 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(42888592 44220000+ 1432 * {{Age in days|2005|6|30}} ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsudane.edugov.co/emuseumreloj/information/population/countryreloj_animado.php?FILE=SF&NAME=South+Africa Official Colombian Population clock]
|-
|30 || align=left|'''{{flag|Tanzania}}''' || 43,739,000 || || {{#expr: 43739000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 29 ||align=right| [[ކޮލަންބިއާ]] || 42,660,000
|| ||{{#expr: 42660000 / 6588000000 * 100 round 2}}%|| style="font-size: 75%"|[http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php Population clock]
|-
| 3031 || align=rightleft| [[ސޫދާން]]'''{{flag|Argentina}}''' || 4240,250134,000425 || June 30, 2009 || {{#expr: 4215000040134425 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsuindec.edugov.ar/emuseumnuevaweb/informationcuadros/population2/countryproyecciones_cuadro1.php?FILE=SU&NAME=Sudanxls Official PopulationINDEC clockestimate]
|-
|32 || align=left|'''{{flag|Kenya}}''' || 39,802,000 || || {{#expr: 39802000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 31 ||align=right| [[އާޖެންޓީނާ]] || 40,250,000
||||{{#expr: 40250000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AR&NAME=Argentina Population clock]
|-
| 3233 || align=rightleft| [[ޕޮލެންޑު]]'''{{flag|Sudan}}''' || 3839,132154,277490 ||Jun. 30April 22, 20062008 || {{#expr: 3813227739154490 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.statcbs.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2006/ludnosc.pdfsd Official2008 GUSSudanese estimatecensus]
|-
| 3334 || align=rightleft| [[ޓެންޒޭނިއާ]]'''{{flag|Poland}}''' || 3738,849100,133700 || || {{#expr: 3838000038100700 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsustat.edugov.pl/emuseumcps/informationrde/populationxbcr/countrygus/PUBL_P_Population_projection_for_Poland_2008_2035.php?FILE=TZ&NAME=Tanzaniapdf Official Central Statistics Office Populationof clockPoland]
|-
| 3435 || align=rightleft| [[ކެނެޑާ]]'''{{flag|Algeria}}''' || 3334,390895,000 || || {{#expr: 3295000034895000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.statcan.ca/english/edu/clock/population.htm PopulationUN clock]estimate
|-
|36 || align=left|'''{{flag|Canada}}''' || {{formatnum:{{CanPopCommas}} }} <!--AUTOUPDATES to an EXACTLY ACCURATE rounded-off figure DAILY at 00:00 UTC Please do not replace--> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: {{CanPop}}/{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.statcan.gc.ca/edu/clock-horloge/edu06f_0001-eng.htm Official Canadian Population clock]
| 35 ||align=right| [[ޖަޒާއިރު]] || 33,333,000
||||{{#expr: 33330000 / 6588000000 * 100 round 2}}%|| style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AG&NAME=Algeria Population clock]
|-
| 3637 || align=rightleft| [[މޮރޮކޯ]]'''{{flag|Uganda}}''' || 3332,241710,000 || || {{#expr: 3377000032710000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MO&NAME=Morocco Population clock]estimate
|-
| 37 ||align=right| [[އަފްޣާނިސްތާން]] || 31,500,000
||||{{#expr: 31500000 / 6588000000 * 100 round 2}}%|| style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AF&NAME=Afghanistan Population clock]
|-
| 38 || align=rightleft|'''{{flag|Morocco}}''' [[ކެންޔާ]]|| {{formatnum:{{#expr: 31514 + 0.923 * {{Age in days|2009|7|1}} 31round 0}}000}} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,138,735 Morocco pop clock adds 923 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: 36750000(31514000 + 923 * {{Age in days|2009|7|1}}) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsuhcp.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=KE&NAME=Kenyama Official Moroccan Population clock]
|-
| 39 || align=rightleft| [[ޔުގެންޑާ]]'''{{flag|Iraq}}''' || 2930,990747,000 || || {{#expr: 2999000030747000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=UG&NAME=Uganda PopulationUN clock]estimate
|-
| 40 || align=rightleft| [[ނޭޕާލް]]'''{{flag|Nepal}}''' || 2829,880331,000 || || {{#expr: 2888000029331000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NP&NAME=Nepal Population clock]estimate
|-
| 41 || align=rightleft| [[ޕެރޫ]]'''{{flag|Peru}}''' || 2829,750132,000013 || June 30, 2009 || {{#expr: 2875000029165000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuinei.edugob.pe/emuseumweb/informationNotaPrensa/populationAttach/country8477.php?FILE=PE&NAME=Perupdf Official PopulationINEI clockestimate]
|-
| 42 || align=rightleft|'''{{flag|Venezuela}}''' [[އުޒްބެކިސްތާން]]|| {{formatnum:{{#expr: 28384.132 + 1.231 * {{Age in days|2009|7|3}} 27round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,770 Venezuelan pop clock adds 1,000231 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(28384132 27770000+ 1231 * {{Age in days|2009|7|3}} ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuine.edu/emuseum/information/population/countrygov.php?FILE=UZ&NAME=Uzbekistanve Official Venezuelan Population clock]
|-
| 43 || align=rightleft| [[މެލޭޝިއާ]]'''{{flag|Malaysia}}''' || 2628,990306,000700 ||Jan. 2007|| {{#expr: 2699000028306700 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.statistics.gov.my/ccount12/click.php?id=294 Statistic Department Populationof clockMalaysia]
|-
| 44 || align=rightleft| [[ޢިރާޤު]]'''{{flag|Afghanistan}}''' || 2628,783150,383000 || || {{#expr: 2678338327488000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=IZ&NAME=Iraq PopulationUN clock]estimate
|-
| 45 || align=rightleft| [[ވެނެޒުއޭލާ]]'''{{flag|Uzbekistan}}''' || 2627,070488,000 || || {{#expr: 2607000027468000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=VE&NAME=Venezuela PopulationUN clock]estimate
|-
| 46 || align=rightleft|'''{{flag|Saudi [[ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ]]Arabia}}''' || 25,970721,000 || || {{#expr: 2597000025721000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SA&NAME=Saudi+Arabia PopulationUN clock]estimate
|-
| 47 || align=rightleft|'''{{flag|North [[އުތުރު ކޮރެއާ]]Korea}}''' || 2324,330051,000706 || October, 2008 || {{#expr: 2333000023906000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=KN&NAME=North+Korea Population clock]UNFPA
|-
| 48 || align=rightleft| [[ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ]] (''[[ޓައިވާން]]'{{flag|Ghana}}''') <ref name="roc">Consists of the island groups of [[Taiwan]], the [[Pescadores Islands|Pescadores]],| [[Kinmen]]23, [[Matsu Islands|Matsu]]837,000 [[List of islands of the Republic of China|etc.]]</ref>|| 22,890,000 ||Jan. 2007||{{#expr: 2289000023827000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5 Official National Statistics ROCUN estimate]
|-
| 49 || align=rightleft| [[ގާނާ]]'''{{flag|Yemen}}''' || 2223,880580,000 || || {{#expr: 2288000023580000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GH&NAME=Ghana Population clock]estimate
|-
| 50 || align=rightleft|'''{{flag|Taiwan}}'''<ref name="Taiwan">Consists of the island groups of [[ރުމޭނިއާTaiwan]], the [[Pescadores Islands|Pescadores]], [[Kinmen]], [[Matsu Islands|Matsu]], [[List_of_islands_of_the_Republic_of_China|etc.]]</ref> || 2223,280069,000345 || June 30, 2009 || {{#expr: 2228000023007007 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwweng.mnsustat.edugov.tw/emuseum/information/population/countrymp.phpasp?FILEmp=RO&NAME=Romania5 Official National Statistics PopulationTaiwan clockestimate]
|-
| 51 || align=rightleft| [[ޔަމަން]]'''{{flag|Mozambique}}''' || 22,220894,000 || || {{#expr: 2222000022894000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=YM&NAME=Yemen Population clock]estimate
|-
|52 || align=left|'''{{flag|Australia}}'''<ref name="aus">Includes [[Christmas Island]] (1,508), [[Cocos (Keeling) Islands]] (628), and [[Norfolk Island]] (1,828)</ref> || {{formatnum:{{#expr: 22000 + 1.224 * {{Age in days|2009|10|1}} round 0}}000}} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, Australia pop clock adds 1,224 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: (22000 + 1.224 * {{Age in days|2009|10|1}}) / {{worldpop}} * 100000 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument Official Australian Population clock]
| 52 ||align=right| [[އޮޅުދޫކަރަ]] || 20,990,000||||{{#expr: 20990000 / 6588000000 * 100 round 2}}%|| style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CE&NAME=Sri+Lanka Population clock]
|-
|53 || align=left|'''{{flag|Syria}}''' || 21,906,000 || || {{#expr: 21906000 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 53 ||align=right| [[އޮސްޓަރުލިޔާ]] || 20,830,000||30 April, 2007||{{#expr: 20830000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"| [http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/94713ad445ff1425ca25682000192af2/1647509ef7e25faaca2568a900154b63?OpenDocument Population clock], <ref name="aus">Includes [[Christmas Island]] (1,508), [[Cocos (Keeling) Islands]] (628), and [[Norfolk Island]] (1,828)</ref>
|-
| 54 || align=rightleft| [[މުސިންބީ]]'''{{flag|Romania}}''' || 2021,765498,000616 || January 1, 2009 || {{#expr: 2076500021498616 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=MZlabels&NAMEplugin=Mozambique1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 55 || align=rightleft|'''{{flag|Côte [[މަޑަގަސްކަރަ]]d'Ivoire}}''' || 1921,400075,000 || || {{#expr: 1940000021075000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MA&NAME=Madagascar Population clock]estimate
|-
| 56 || align=rightleft|'''{{flag|Sri [[ސޫރިޔާ]]Lanka}}''' || 1920,300238,000 || || {{#expr: 1930000020238000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SY&NAME=Syria Population clock]estimate
|-
| 57 || align=rightleft| [[ކެމަރޫން]]'''{{flag|Madagascar}}''' || 1819,080625,000 || || {{#expr: 1808000019625000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CM&NAME=Cameroon PopulationUN clock]estimate
|-
| 58 || align=rightleft| [[އައިވަރީ ކޯސްޓު]]'''{{flag|Cameroon}}''' || 1719,990522,000 || || {{#expr: 1799000019522000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=IV&NAME=Cote+d%27Ivoire Population clock]estimate
|-
| 59 || align=rightleft| [[ހޮލެންޑު]]'''{{flag|Angola}}''' || 1618,390498,000 || || {{#expr: 1639000018498000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm?languageswitch=on Population clock]estimate
|-
|60 || align="left"|'''{{flag|Chile}}''' || {{formatnum:{{#expr: (16928873 + (17094270 - 16928873) / 365 * {{Age in days|2009|6|30}})/1000 round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, (17094270-16928873)/365 people added per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(16928873 + (17094270 - 16928873) / 365 * {{Age in days|2009|6|30}} ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-%20InforP_T.pdf Official INE projection] (p.36)
| 60 ||align=right| [[ޗިލީ]] || 16,295,000||||{{#expr: 16295000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CI&NAME=Chile Population clock]
|-
|61 || align=left|'''{{flag|Netherlands}}''' || {{formatnum:{{#expr: 165000 + 1.95 * {{Age in days|2008|9|26}} round 0}}00 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, The Netherlands pop clock adds 195 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(16500000 + 195 * {{Age in days|2008|9|26}} ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm Official Netherlands population clock]
|-
| 6162 || align=rightleft| [[ކަޒަކިސްތާން]]'''{{flag|Kazakhstan}}''' || 15,390776,000492 || July 1, 2009 || {{#expr: 1539000015776492 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsueng.edustat.kz/emuseumdigital/informationPopulation/populationDocLib/countryhs0906eks.php?FILE=KZ&NAME=Kazakhstanxls PopulationNational Statistics Agency clockestimate]
|-
| 6263 || align=rightleft|'''{{flag|Burkina [[ބުރުކީނާ ފާސޯ]]Faso}}''' || 1415,250757,000 || || {{#expr: 1425000015757000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=UV&NAME=Burkina+Faso Population clock]estimate
|-
| 6364 || align=rightleft| [[ކެންބޯޑިއާ]]'''{{flag|Niger}}''' || 1415,200290,000 || || {{#expr: 1420000015290000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CB&NAME=Cambodia Population clock]estimate
|-
| 6465 || align=rightleft| [[ނިޖަރު]]'''{{flag|Malawi}}''' || 1315,957263,000 || || {{#expr: 1395700015263000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NG&NAME=Niger PopulationUN clock]estimate
|-
| 6566 || align=rightleft| [[އިކުއެޑޯރު]]'''{{flag|Cambodia}}''' || 1314,850805,000 || || {{#expr: 1385000014805000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=EC&NAME=Ecuador Population clock]estimate
|-
|67 || align=left|'''{{flag|Ecuador}}''' || {{formatnum:{{#expr: 14005.45 + 0.546 * {{Age in days|2009|7|3}} round 0}}000 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, Ecuadorian pop clock adds 546 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(14005450 + 546 * {{Age in days|2009|7|3}} ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.inec.gov.ec Official Ecuadorian population clock]
| 66 ||align=right| [[މަލާވީ]] || 13,550,000||||{{#expr: 13550000 / 6588000000 * 100 round 2}}%||style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MI&NAME=Malawi Population clock]
|-
| 6768 || align=rightleft| [[ޒިމްބާބުވޭ]]'''{{flag|Guatemala}}''' || 1314,010027,000 || || {{#expr: 1301000014027000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=ZI&NAME=Zimbabwe PopulationUN clock]estimate
|-
| 6869 || align=rightleft| [[ގުއަޓެމާލާ]]'''{{flag|Mali}}''' || 1213,750010,000 || || {{#expr: 1275000013010000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GT&NAME=Guatemala PopulationUN clock]estimate
|-
| 6970 || align=rightleft| [[ސެނެގާލް]]'''{{flag|Zambia}}''' || 12,500935,000 || || {{#expr: 1250000012935000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SG&NAME=Senegal PopulationUN clock]estimate
|-
| 7071 || align=rightleft| [[އެންގޯލާ]]'''{{flag|Senegal}}''' || 12,150534,000 || || {{#expr: 1215000012534000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AO&NAME=Angola PopulationUN clock]estimate
|-
| 7172 || align=rightleft| [[މާލީ]]'''{{flag|Zimbabwe}}''' || 12,065523,000 || || {{#expr: 1206500012523000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=ML&NAME=Mali PopulationUN clock]estimate
|-
|73 || align=left|'''{{flag|Chad}}''' || 11,274,106 || June 2009 || {{#expr: 11274106 / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.cefod.org/spip.php?article2169 Chadian 2009 census]
|-
| 7274 || align=rightleft| [[ޒެމްބިއާ]]'''{{flag|Greece}}''' || 11,668260,000402 || January 1, 2009 || {{#expr: 1166800011260402 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=ZAlabels&NAMEplugin=Zambia1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 7375 || align=rightleft| [[ކިއުބާ]]'''{{flag|Cuba}}''' || 11,470204,000 || || {{#expr: 1147000011204000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CU&NAME=Cuba PopulationUN clock]estimate
|-
| 7476 || align=rightleft| [[ޔޫނާން]]'''{{flag|Belgium}}''' || 10,668754,000528 || January 1, 2009 || {{#expr: 1066800010754528 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=GRlabels&NAMEplugin=Greece1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 7577 || align=rightleft| [[ޕޯޗުގަލް]]'''{{flag|Portugal}}''' || 10,605627,870250 || January 1, 2009 || {{#expr: 1059000010627250 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwepp.mnsueurostat.edu/emuseum/informationec.europa.eu/populationtgm/countrytable.phpdo?FILEtab=POtable&NAMElanguage=Portugalen&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 7678 || align=rightleft|'''{{flag|Czech [[ބެލްޖިއަމް]]Republic}}''' || 10,364476,000543 || March 31, 2009 || {{#expr: 1036400010467542 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsuczso.educz/emuseumeng/informationcsu.nsf/populationinformace/countryaoby061209.php?FILE=BE&NAME=Belgiumdoc Czech PopulationStatistical clockOffice]
|-
| 7779 || align=rightleft| [[ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ]]'''{{flag|Tunisia}}''' || 10,287327,189800 ||Dec. 31July 1, 20062008 || {{#expr: 1028718910327000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.czsoins.cz/eng/edicniplannat.nsftn/t/A400392D1F/$File/400106q414indexen.pdfphp National Statistics OfficialInstitute ČSÚof estimateTunisia]
|-
| 7880 || align=rightleft|'''{{flag|Dominican [[ތޫނިސް]]Republic}}''' || 10,280090,000 || || {{#expr: 1028000010090000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TS&NAME=Tunisia Population clock]estimate
|-
| 7981 || align=rightleft| [[ޗާޑު]]'''{{flag|Guinea}}''' || 10,250069,000 || || {{#expr: 1025000010069000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CD&NAME=Chad Population clock]estimate
|-
| 8082 || align=rightleft|'''{{flag| [[ސާބިއާ]]Haiti}}''' || 10,170033,000 ||2002 || {{#expr: 1017000010033000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RB&NAME=Serbia Population clock] <ref>Includes Kosovo</ref>estimate
|-
| 8183 || align=rightleft| [[ހަންގޭރީ]]'''{{flag|Hungary}}''' || 910,950031,000208 || January 1, 2009 || {{#expr: 995000010031208 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.eurostat.ec.mnsueuropa.edueu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=HUtable&NAMElanguage=Hungaryen&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 8284 || align=rightleft| [[ގީނިއާ]]'''{{flag|Rwanda}}''' || 9,950998,000 || || {{#expr: 99500009998000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GV&NAME=Guinea Population clock]estimate
|-
| 8385 || align=rightleft| [[ރުވާންޑާ]]'''{{flag|Bolivia}}''' || 9,800879,000 || || {{#expr: 98000009863000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RW&NAME=Rwanda PopulationUN clock]estimate
|-
| 8486 || align=rightleft|'''{{flag|Serbia}}'''<ref>Includes [[ބެލާރުސްKosovo]]</ref> || 9,700850,000 || || {{#expr: 97000009850000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BO&NAME=Belarus Population clock]estimate
|-
| 8587 || align=rightleft| [[ޑޮމިނިކަން ޖުމްހޫރިއްޔާ]]'''{{flag|Belarus}}''' || 9,400671,000900 || January 1, 2009 || {{#expr: 94000009671900 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://wwwbelstat.mnsugov.eduby/emuseumhomep/informationru/populationpublications/countrypopulation.php?FILE=DR&NAME=Dominican+Republicpdf Official statistics Populationof clockBelarus]
|-
| 8688 || align=rightleft| [[ބޮލީވިއާ]]'''{{flag|Sweden}}''' || 9,182325,000429||September 30, 2009 || {{#expr: 91820009292359 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuscb.eduse/emuseumPages/information/population/countryTableAndChart____25890.php?FILE=BL&NAME=Boliviaaspx PopulationStatistics clockSweden]
|-
| 8789 || align=rightleft|'''{{flag|Somalia}}'''<ref>includes [[ސުވިޑެންSomaliland]]</ref> || 9,113133,257000 ||Dec. 31, 2006|| {{#expr: 91132579133000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.scb.se/Pages/Standard____169069.aspx Population clock]estimate
|-
| 8890 || align=rightleft| [[ސޯމާލިއާ]]'''{{flag|Benin}}''' || 98,110935,000 || || {{#expr: 91100008935000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SO&NAME=Somalia PopulationUN clock]estimate
|-
| 8991 || align=rightleft| [[ހައިޓީ]]'''{{flag|Azerbaijan}}''' || 8,700896,000900 || April 1, 2009 || {{#expr: 87000008896900 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuazstat.eduorg/emuseumstatinfo/informationdemoqraphic/populationen/country1_1.php?FILE=HA&NAME=Haitishtml State Statistical Committee Populationof clockAzerbaijan]
|-
| 9092 || align=rightleft| [[ބެނިން]]'''{{flag|Austria}}''' || 8,439355,000260 || January 1, 2009 || {{#expr: 84390008355260 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=BNlabels&NAMEplugin=Benin1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 9193 || align=rightleft| [[އަޒަރުބައިޖާން]]'''{{flag|Burundi}}''' || 8,411303,000 || || {{#expr: 84110008303000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AJ&NAME=Azerbaijan Population clock]estimate
|-
| 9294 || align=rightleft| [[އޮސްޓުރިއާ]]'''{{flag|Switzerland}}''' || 87,292761,322800 ||September 30, 2009 || {{#expr: 81700007739100 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsubfs.eduadmin.ch/emuseumbfs/informationportal/populationen/countryindex/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.php?FILE=AU&NAME=Austriahtml Official Switzerland PopulationStatistics clockestimate]
|-
| 9395 || align=rightleft| [[ބުރުންޑީ]]'''{{flag|Bulgaria}}''' || 87,250606,000551 || January 1, 2009 || {{#expr: 82500007606551 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumtgm/information/population/countrytable.phpdo?FILEtab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=BYlabels&NAMEplugin=Burundi1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
| 9496 || align=rightleft| [[ސުވިޒަލޭންޑު]]'''{{flag|Honduras}}''' || 7,520466,000 || || {{#expr: 75200007466000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SZ&NAME=Switzerland Population clock]estimate
|-
| 9597 || align=rightleft|'''{{flag|Israel}}''' [[ހޮންޑިއުރަސް]]<ref>UN figure for mid-2009 is 7,170,000, which excludes Israeli population living in the West Bank.</ref> || 7,510472,000700 ||September 30, 2009 || {{#expr: 75100007434000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwwww1.mnsucbs.edugov.il/emuseumwww/informationyarhon/population/countryb1_e.php?FILE=HO&NAME=Hondurashtm Israeli Central Bureau Populationof clockStatistics]
|-
| 9698 || align=rightleft|''{{flag|Hong [[ބަލްގޭރިއާ]]Kong}}'' || 7,390008,000900 || December 31, 2008 || {{#expr: 73900007008900 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 23}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsucenstatd.edugov.hk/emuseumhong_kong_statistics/informationstatistics_by_subject/population/countryindex.phpjsp?FILEsubjectID=BU1&NAMEcharsetID=Bulgaria2&displayMode=T Hong Kong Census and PopulationStatistics clockDepartment]
|-
| 9799 || align=rightleft| [[އިސްރާއީލު]]'''{{flag|Tajikistan}}''' || 76,150952,000 ||22.4.2007 || {{#expr: 71240006952000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 23}}% || style="font-size: 75%"|[http://www1.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141 Israeli Central Bureau ofUN Statistics]estimate
|-
| 98100 || align=rightleft|'''{{flag|Papua [[އެލްސެލްވަޑޯރު]]New Guinea}}''' || 76,104732,999000 || || {{#expr: 72038076732000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 23}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=ES&NAME=El+Salvador Population clock]estimate
|-
| 99101 || align=rightleft| [[ތަޖިކިސްތާން]]'''{{flag|Togo}}''' || 76,100619,000 || || {{#expr: 71000006619000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 23}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TI&NAME=Tajikistan Population clock]estimate
|-
| 100102 || align=rightleft| [[ހޮންކޮންގު]]'''{{flag|Libya}}''' || 76,041420,000 || || {{#expr: 70410006420000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 23}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=HK&NAME=Hong+Kong Population clock]estimate
|-
| 101103 || align=rightleft| [[ޕެރަގުއޭ]]'''{{flag|Paraguay}}''' || 6,660349,000 || || {{#expr: 66600006349000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=PA&NAME=Paraguay Population clock]estimate
|-
| 102104 || align=rightleft| [[ލާއޯސް]]'''{{flag|Laos}}''' || 6,550320,000 || || {{#expr: 65500006320000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LA&NAME=Laos Population clock]estimate
|-
| 103105 || align=rightleft| [[ޓޯގޯ]]'''{{flag|Jordan}}''' || 6,145316,000 || || {{#expr: 61450006316000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TO&NAME=Togo Population clock]estimate
|-
| 104106 || align=rightleft|'''{{flag|El [[ސެރެލިއޯން]]Salvador}}''' || 6,140163,000 || || {{#expr: 61400006163000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SL&NAME=Sierra+Leone Population clock]estimate
|-
| 105107 || align=rightleft|'''{{flag| [[ލީބިޔާ]]Nicaragua}}''' || 65,100743,000 || || {{#expr: 61000005743000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LY&NAME=Libya Population clock]estimate
|-
| 106108 || align=rightleft|'''{{flag|Sierra [[އުރުދުން]]Leone}}''' || 5,990696,000 || || {{#expr: 59900005696000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=JO&NAME=Jordan Population clock]estimate
|-
| 107109 || align=rightleft| [[ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ]]'''{{flag|Denmark}}''' || 5,887532,000531 ||September 30, 2009 || {{#expr: 58870005519441 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsudst.edudk/emuseumHomeUK/informationStatistics/populationKey_indicators/countryPopulation/pop_quarterly.php?FILE=PP&NAME=Papua+New+Guineaaspx PopulationStatistics clockDenmark]
|-
| 108110 || align=rightleft| [[ނިކަރާގުއާ]]'''{{flag|Kyrgyzstan}}''' || 5,770482,000 || || {{#expr: 57700005482000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NU&NAME=Nicaragua Population clock]estimate
|-
| 109111 || align=rightleft| [[ސުލޮވާކިއާ]]'''{{flag|Slovakia}}''' || 5,460416,000958 || June 31, 2009 || {{#expr: 54600005416958 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwportal.mnsustatistics.edu/emuseumsk/information/population/countryshowdoc.phpdo?FILEdocid=LO&NAME=Slovakia5639 PopulationStatistics clockSlovakia]
|-
| 110112 || align=rightleft|'''{{flag|Finland}}''' <ref name="fin">Includes [[ޑެންމާކުÅland Islands]]</ref> || 5{{formatnum:{{#expr: 52800 + 0.63 * {{Age in days|2006|11|2}} round 0}}00}} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,450,000 Finland pop clock adds 63 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: 5450000(5280000 + 63 * {{Age in days|2006|11|2}} ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuvaestorekisterikeskus.edufi/emuseumvrk/informationhome.nsf/populationpages/country.php?FILE=DA&NAME=Denmarkindex_eng Official Finnish Population clock]
|-
| 111113 || align=rightleft|'''{{flag| [[ކިރިގިސްތާން]]Turkmenistan}}''' || 5,330110,000 || || {{#expr: 53300005110000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=KG&NAME=Kyrgyzstan Population clock]estimate
|-
| 112114 || align=rightleft|'''{{flag| [[ފިންލޭންޑު]]Eritrea}}''' || 5,290073,000 || || {{#expr: 52900005073000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_eng Population clock] <ref name="fin">Includes [[Åland Islands]]</ref>estimate
|-
| 113115 || align=rightleft| [[ތުރުކުމެނިސްތާން]]'''{{flag|Singapore}}''' || 54,220987,000600 || Mid-2009 || {{#expr: 52200004987600 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsusingstat.edugov.sg/emuseumstats/information/population/countrykeyind.php?FILE=TX&NAME=Turkmenistanhtml#popnarea PopulationStatistics clockSingapore]
|-
| 114116 || align=rightleft|'''{{flag|Norway}}''' <ref name="nor">Includes [[ނޯވޭSvalbard]] (2,701) and [[Jan Mayen Island]]</ref> || {{formatnum:{{#expr: 48122 + 1.45 * {{Age in days|2009|4|1}} round 0}}00}} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC,770,000 Norway pop clock adds 145 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr: 4770000(4812200 + 145 * {{Age in days|2009|4|1}} ) / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.ssb.no/english/subjects/02/befolkning_en/ Official Norwegian Population clock], <ref name="nor">Includes [[Svalbard]] (2,701) and [[Jan Mayen Island]]</ref>
|-
| 115117 || align=rightleft|'''{{flag|United [[ކުރޮއޭޝިއާ]]Arab Emirates}}''' || 4,551599,000 || || {{#expr: 45510004599000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 116118 || align=rightleft|'''{{flag|Costa [[އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތު]]Rica}}''' || 4,496579,000 || || {{#expr: 44960004579000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 117119 || align=rightleft| [[ސިންގަޕޫރު]]'''{{Flag|Ireland}}''' || 4,483459,900300 || April 1, 2009 || {{#expr: 44839004422100 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsucso.eduie/emuseumreleasespublications/informationdocuments/population/countrycurrent/popmig.php?FILE=SN&NAME=Singapore%3C%2Foption%3Epdf Irish Central Statistics PopulationOffice clockestimate]
|-
|120 || align=left|'''{{flag|Croatia}}''' || 4,435,056 || January 1, 2009 || {{#expr: 4435056 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 118 ||align=right| [[ޖޯޖިއާ]] || 4,474,000 |||| {{#expr: 4474000 / 6588000000 * 100 round 3}}% ||<ref name="geo">Excludes the [[Republic of Abkhazia]] (216,000) and [[South Ossetia]] (70,000)</ref>
|-
| 119121 || align=rightleft|'''{{flag|Central [[އެރިތުރިއާ]]African Republic}}''' || 4,401422,000 || || {{#expr: 44010004422000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 120122 || align=rightleft|'''{{flag|Georgia}}''' <ref name="geo">Figure includes the [[ކޮސްޓަރީކާRepublic of Abkhazia]] (216,000) and [[South Ossetia]] (70,000)</ref> || 4,327385,000400 || January 1, 2009 || {{#expr: 43270004385400 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsustatistics.eduge/emuseum/information/population/countrymain.php?FILEpform=CS47&NAMEplang=Costa+Rica%3C%2Foption%3E1 PopulationStatistics clockGeorgia]
|-
|123 || align=left|'''{{flag|New Zealand}}''' || 4,315,800 || June 30, 2009 || {{#expr: 4315800 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|"|[http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/SubnationalPopulationEstimates_HOTP30Jun09.aspx Population Estimates as at 30 June 2009]
| 121 ||align=right| [[އަޔަލޭންޑުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ]] || 4,234,925 |||| {{#expr: 4234925 / 6588000000 * 100 round 3}}% || <ref name= ||"Irish Census"> {{PDFlink|[http://www.cso.ie/census/documents/2006_prelim_press_release.pdf Central Statistics Office]|139&nbsp;[[Kibibyte|KiB]]<!-- application/pdf, 142337 bytes -->}}: 2006 Prelliminary Census figure is 4,234,925.</ref>
|-
| 122124 || align=rightleft| [[ނިއުޒިލޭންޑު]]'''{{flag|Lebanon}}''' || 4,182224,000 || || {{#expr: 41730004224000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.stats.govt.nz/populationclock.htm Population clock]estimate
|-
| 123125 || align=rightleft|''{{flag|Puerto [[މޮލްޑޯވާ]]Rico}}'' || 43,148982,000 || || {{#expr: 41480003982000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || <ref namestyle="molfont-size: 75%">Includes|UN [[Transnistria]] (555,347)</ref>estimate
|-
| 124126 || align=rightleft|'''{{flag|Bosnia [[މެދުތެރޭand އެފްރިކާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ]]Herzegovina}}''' || 43,038767,000 || || {{#expr: 40380003767000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 125127 || align=rightleft| [[ކޮންގޯ (ޖުމްހޫރިއްޔާ)]]'''''{{flag|Palestine}}''''' || 3,999761,000646 || December 1, 2007 || {{#expr: 39990003761646 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsupcbs.edugov.ps/emuseumPortals/information_pcbs/populationPressRelease/countrycensus2007_e.php?FILE=CF&NAME=Congo+%28Brazzaville%29%3C%2Foption%3Epdf 2007 Palestinian PopulationBureau clockCensus]
|-
| 126128 || align=rightleft|'''{{flag|Republic [[ފަލަޞްޠީން]]of the Congo}}''' || 3,974683,844000 || || {{#expr: 39510003683000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GZ&NAME=Gaza+Strip%3C%2Foption%3E Population clock] [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=WE&NAME=West+Bank%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
|129 || align=left|'''{{flag|Moldova}}''' <ref name="mol">Includes [[Transnistria]] (555,347)</ref> || 3,567,500 || January 1, 2009 || {{#expr: 3567500 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.statistica.md/index.php?l=en National Bureau of Statistics of Moldova]
 
| 127 ||align=right| [[ޕުއެޓެރީކޯ]] ([[އެމެރިކާ]]) || 3,955,000 |||| {{#expr: 3955000 / 6577000000 * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RQ&NAME=Puerto+Rico%3C%2Foption%3E Population clock]
|-
| 128130 || align=rightleft| [[ލުބުނާން]]'''{{flag|Liberia}}''' || 3,907476,000608 || March 21, 2008 || {{#expr: 39070003476608 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuemansion.edu/emuseumgov.lr/informationdoc/population/countryPopulation_by_County.php?FILE=LE&NAME=Lebanon%3C%2Foption%3Epdf 2008 Population clockand Housing Census]
|-
| 129131 || align=rightleft|'''{{flag| [[އަލްބޭނިއާ]]Panama}}''' || 3,622454,720000 || || {{#expr: 35816553454000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AL&NAME=Albania%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 130132 || align=rightleft| [[ބޮސްނިޔާ ހަރުޒެގޮވީނާ]]'''{{flag|Uruguay}}''' || 3,511361,000 || || {{#expr: 39070003361000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
|133 || align=left|'''{{flag|Lithuania}}''' || 3,349,872 || January 1, 2009 || {{#expr: 3349872 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 131 ||align=right| [[ސޮމާލީލޭންޑު]] || 3,500,000 |||| {{#expr: 3500000 / 6577000000 * 100 round 3}}% ||
|-
| 132134 || align=rightleft|'''{{flag| [[އުރުގުއޭ]]Mauritania}}''' || 3,463291,000 || || {{#expr: 34630003291000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=UY&NAME=Uruguay%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 133135 || align=rightleft| [[ލިތުއޭނިއާ]]'''{{flag|Armenia}}''' || 3,431230,000100 || January 1, 2008 || {{#expr: 34310003002000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumcache/informationITY_OFFPUB/populationKS-SF-08-081/countryEN/KS-SF-08-081-EN.php?FILE=LH&NAME=Lithuania%3C%2Foption%3E Population clockPDF]
|-
| 134136 || align=rightleft| [[ލައިބީރިއާ]]'''{{flag|Albania}}''' || 3,283170,000 || January 1, 2008 || {{#expr: 32830003190000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumcache/informationITY_OFFPUB/populationKS-SF-08-081/countryEN/KS-SF-08-081-EN.php?FILE=LI&NAME=Liberia%3C%2Foption%3E Population clockPDF]
|-
| 135137 || align=rightleft|'''{{flag| [[ޕެނަމާ]]Kuwait}}''' || 32,232985,000 || || {{#expr: 32320002985000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=PM&NAME=Panama%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 136138 || align=rightleft|'''{{flag| [[އަރުމީނިއާ]]Oman}}''' || 32,215845,800000 || || {{#expr: 32158002845000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AM&NAME=Armenia%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 137139 || align=rightleft| [[މޮރިޓާނިއާ]]'''{{flag|Jamaica}}''' || 32,069719,000 || || {{#expr: 30690002719000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 138140 || align=rightleft|'''{{flag| [[ކުވެއިތު]]Mongolia}}''' || 2,687671,000 || || {{#expr: 26870002671000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=KU&NAME=Kuwait%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 139141 || align=rightleft| [[ޖެމެއިކާ]]'''{{flag|Latvia}}''' || 2,651254,000 || September 2009 || {{#expr: 26510002254000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.csb.gov.lv/csp/content/?lng=en&cat=244 Official Statistics of Latvia]
|-
| 140142 || align=rightleft| [[މޮންގޯލިއާ]]'''{{flag|Namibia}}''' || 2,646171,000 || || {{#expr: 26460002171000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 141143 || align=rightleft|'''{{flag| [[ޢުމާން]]Lesotho}}''' || 2,567067,000 || || {{#expr: 25670002067000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MU&NAME=Oman%3C%2Foption%3E=Oman Population counter]estimate
|-
|144 || align=left|'''{{flag|Republic of Macedonia}}''' || 2,048,620 || January 1, 2009 || {{#expr: 2048620 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 142 ||align=right| [[ބޫޓާން]] || 2,279,723 |||| {{#expr: 2279723 / 6577000000 * 100 round 3}}% ||<ref name="bhu">The figure from the government of Bhutan does not agree with the UN figure. The {{PDFlink|[http://www.bhutancensus.gov.bt/Fact_sheet.pdf 2005 Census]|2.02&nbsp;[[Mebibyte|MiB]]<!-- application/pdf, 2120508 bytes -->}} figure is 672,425.</ref>
|-
|145 || align=left|'''{{flag|Slovenia}}''' || {{formatnum:{{#expr: 204800 + 4.8 * {{Age in days|2009|10|25}} round 0}}0 }} <!--AUTOUPDATES DAILY at 00:00 UTC, Slovenian pop clock adds 48 people per day --> || {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTDAY}}, {{CURRENTYEAR}} || {{#expr:(2048000 + 48 * {{Age in days|2009|10|25}} ) / {{worldpop}} * 100 round 2}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.stat.si/eng/preb_ura.asp Official Slovenian population clock]
| 143 ||align=right| [[ލެޓުވިއާ]] || 2268891|| ||{{#expr: 2270000 / 6577000000 * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LG&NAME=Latvia%3C%2Foption%3E Population clock]
|-
| 144146 || align=rightleft|'''{{flag| [[ނެމީބިއާ]]Botswana}}''' || 21,054950,500000 || || {{#expr: 20545001950000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=WA&NAME=Namibia%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 145147 || align=rightleft|'''{{flag| [[މެސެޑޯނިއާ]]Gambia}}''' || 21,054705,500000 || || {{#expr: 20545001705000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=WA&NAME=Macedonia%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 146148 || align=rightleft| [[ސުލޮވީނިއާ]]'''{{flag|Guinea-Bissau}}''' || 21,009611,000 || || {{#expr: 20090001611000 / 6576000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.stat.si/eng/preb_ura.asp Population clock]estimate
|-
| 147149 || align=rightleft|'''{{flag| [[ލެސޯތޯ]]Gabon}}''' || 21,022475,000 || || {{#expr: 17950001475000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LT&NAME=Lesotho%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 148150 || align=rightleft|'''{{flag| [[ބޮޓުސްވާނާ]]Qatar}}''' || 1,765409,000 || || {{#expr: 17650001409000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BC&NAME=Botswana%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 149151 || align=rightleft| [[ގީނީ-ބިސާއޫ]]'''{{flag|Estonia}}''' || 1,586340,000415 || January 1, 2009 || {{#expr: 15860001340415 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsustat.eduee/emuseum/information/population/country.php?FILE=PU&NAME=Guineamain-Bissau%3C%2Foption%3E Population clockindicators]
|-
| 150152 || align=rightleft|'''{{flag|Trinidad [[ގެމްބިއާ]]and Tobago}}''' || 1,517339,000 || || {{#expr: 15170001339000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
|153 || align=left|'''{{flag|Mauritius}}''' <ref name="mau">Includes [[Agalega]], [[Rodrigues (island)|Rodrigues]] and [[Cargados Carajos|St. Brandon]]</ref> || 1,288,000
| 151 ||align=right| [[ގެބޯން]] || 1,384,000 || ||{{#expr: 1384000 / 6577000000 * 100 round 3}}% ||
|| || {{#expr: 1288000 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 152154 || align=rightleft|'''{{flag| [[އެސްޓޯނިއާ]]Swaziland}}''' || 1,326185,500000 || || {{#expr: 13265001185000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=EN&NAME=Estonia%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 153155 || align=rightleft|'''{{flag|East [[ޓުރިނިޑާޑް ޓޮބޭގޯ]]Timor}}''' || 1,305134,000 || || {{#expr: 13050001134000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TD&NAME=Trinidad+and+Tobago%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 154156 || align=rightleft|'''{{flag| [[މޮރިޝަސް]]Djibouti}}''' || 1,249864,000 || || {{#expr: 1249000864000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MP&NAME=Mauritius%3C%2Foption%3E Population clock]<ref name="mau">Includes [[Agalega]], [[Rodrigues (island)|Rodrigues]] and [[Cargados Carajos|St. Brandon]]</ref>estimate
|-
| 155157 || align=rightleft|'''{{flag| [[ސުވާޒިލޭންޑު]]Fiji}}''' || 1,032849,000 || || {{#expr: 1032000849000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=WZ&NAME=Swaziland%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
|158 || align=left|'''{{flag|Cyprus}}''' <ref>includes [[North Cyprus]]; UN estimate for mid-2009 is 871,000</ref> || 793,963 || January 1, 2009 || {{#expr: 793963 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 156 ||align=right| [[އިރުމަތީ ޓިމޯރު]] || 947,000 |||| {{#expr: 947000 / 6577000000 * 100 round 3}}% ||
|-
| 157159 || align=rightleft| [[ފިޖީ]]'''{{flag|Bahrain}}''' || 848791,000 || || {{#expr: 848000791000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
|160 || align=left|'''{{flag|Guyana}}''' || 762,000 || || {{#expr: 762000 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 158 ||align=right| [[ސައިޕްރަސް]] || 835,000 || ||{{#expr: 835000 / 6577000000 * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CY&NAME=Cyprus%3C%2Foption%3E Population clock] <ref>Includes the [[Turkish Republic of Northern Cyprus]] (264,172). The [http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/4E24598BFC64594AC22570BD0035F021?OpenDocument&sub=1&e= Statistical Institute of the Republic of Cyprus] shows a population of 749,200 (2004 Census).</ref>
|-
| 159161 || align=rightleft| [[ޤަޠަރު]]'''{{flag|Bhutan}}''' || 813697,000 || || {{#expr: 813000697000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
|162 || align=left|'''{{flag|Comoros}}''' <ref name="com">Excludes the island of [[Mayotte]].</ref> || 676,000 || || {{#expr: 676000 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 160 ||align=right| [[ޖުޒުރުޤަމަރު]] || 798,000 || ||{{#expr: 798000 / 6577000000 * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CN&NAME=Comoros%3C%2Foption%3E Population clock]<ref name="com">Includes the island of [[Mayotte]] (with a population [http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/zoom/mayotte/chiffres/demographie.htm as of 2002] of 160,265)</ref>
|-
|163 || align=left|'''{{flag|Equatorial Guinea}}''' <ref>A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm] The official census figures are available [http://www.dgecnstat-ge.org/Datos/estructurales/Poblacion.htm here].</ref> || 676,000 || || {{#expr: 507000 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 161 ||align=right| [[ރިޔޫނިއަން]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])|| 794,700 || ||{{#expr: 794700 / 6577000000 * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RE&NAME=Reunion%3C%2Foption%3E Population clock]
|-
| 162164 || align=rightleft| [[ޖިބުތީ]]'''{{flag|Montenegro}}''' || 793624,000 || || {{#expr: 793000624000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 163165 || align=rightleft| [[ގުޔާނާ]]''{{flag|Macau}}'' || 751541,000200 || September 30, 2009 || {{#expr: 751000541200 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.dsec.gov.mo/default.aspx?lang=en-US Macau Statistics and Census Service]
|-
| 164166 || align=rightleft|'''{{flag|Solomon [[ބަޙްރައިން]]Islands}}''' || 727523,000 || || {{#expr: 727000478000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BA&NAME=Bahrain%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 165167 || align=rightleft| [[މޮންޓެނީގުރޯ]]'''{{flag|Suriname}}''' || 620520,145000 || || {{#expr: 620145520000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || <ref namestyle="me">[http://www.monstat.cg.yu/EngsrCGuBrojkama.htm]font-size: Official75%"|UN Figure from 2003 census.</ref>estimate
|-
| 166168 || align=rightleft|'''''{{flag|Western [[ޓުރާންސްނިސްޓުރިއާ]]Sahara}}''''' || 555513,347000 || || {{#expr: 555347513000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 167169 || align=rightleft|'''{{flag|Cape [[މަކާއޫ]]Verde}}''' || 508506,500000 || || {{#expr: 508500506000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MC&NAME=Macau+S.A.R.%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 168170 || align=rightleft| [[ކޭޕް ވާޑޭ]]'''{{flag|Luxembourg}}''' || 507493,000500 || January 1, 2009 || {{#expr: 507000493500 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.edu/emuseumec.europa.eu/informationtgm/population/countrytable.phpdo?FILEtab=CVtable&NAMElanguage=Cape+Verde%3C%2Foption%3Een&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 PopulationEurostat clockestimate]
|-
|171 || align=left|'''{{flag|Malta}}''' || 413,627 || January 1, 2009 || {{#expr: 413627 / {{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 169 ||align=right| [[އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ]] || 504,000 || ||{{#expr: 504000 / 6577000000 * 100 round 3}}% ||
|-
| 170172 || align=rightleft| [[ސޮލޮމޮން ޖަޒީރާ]]'''{{flag|Brunei}}''' || 478400,000 || || {{#expr: 478000400000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 171173 || align=rightleft|'''{{flag| [[ލަޒަންބާ]]Bahamas}}''' || 472342,000 || || {{#expr: 472000342000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LU&NAME=Luxembourg%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 172174 || align=rightleft| [[ގޯޑިލޫޕު]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])'''{{flag|Belize}}''' || 455322,300100 || June 30, 2008 || {{#expr: 455300322100 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsucso.gov.edubz/emuseumdms20uc/informationdynamicdata/populationdocs/country20090227122642_2.php?FILE=GP&NAME=Guadeloupe%3C%2Foption%3Epdf Statistical Institute Populationof clockBelize]
|-
| 173175 || align=rightleft| [[ސުރިނާމް]]'''{{flag|Iceland}}''' || 449319,000246 || July 1, 2009 || {{#expr: 449000319246 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|[http://www.statice.is/ Statistics Iceland]
|-
| 174176 || align=rightleft|'''{{flag| [[މޯލްޓާ]]Maldives}}''' || 402309,000 || || {{#expr: 402000309000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MT&NAME=Malta%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 175177 || align=rightleft| [[މާޓިނީކޫ]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])'''{{flag|Barbados}}''' || 396256,000 || || {{#expr: 396000256000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 176178 || align=rightleft| [[ބުރުނައީ]]'''{{flag|Vanuatu}}''' || 382240,100000 || || {{#expr: 382100240000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BX&NAME=Brunei%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 177179 || align=rightleft|''{{flag|Netherlands [[ހުޅަނގު ސަހަރާ]]Antilles}}'' || 341198,000 || || {{#expr: 341000198000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 178180 || align=rightleft| [[ދިވެހިރާއްޖެ]]'''{{flag|Samoa}}''' || 329179,000 || || {{#expr: 329000179000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 179181 || align=rightleft|''{{flag| [[ބަހާމަސް]]Guam}}'' || 323178,000 || || {{#expr: 323000178000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BF&NAME=Bahamas%2C+The%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 180182 || align=rightleft|'''{{flag|Saint [[އައިސްލޭންޑު]]Lucia}}''' || 309172,699000 ||April 1, 2007|| {{#expr: 304334172000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=IC&NAME=Iceland%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 181183 || align=rightleft|'''{{flag|São [[ބެލީޒު]]Tomé and Príncipe}}''' || 291163,600000 || || {{#expr: 291600163000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BH&NAME=Belize%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 182184 || align=rightleft|'''{{flag|Federated [[ބާބަޑޮސް]]States of Micronesia}}''' || 280111,700000 || || {{#expr: 280700111000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=BB&NAME=Barbados%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 183185 || align=rightleft|''{{flag|U.S. [[އުތުރުVirgin ސައިޕްރަސް ގެ ތުރުކީ ޖުމްހޫރިއްޔާ]]Islands}}'' || 264110,172000 || || {{#expr: 264172110000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 184186 || align=rightleft|'''{{flag|Saint [[ފަރަންސޭސިVincent ޕޮލިނޭޝިއާ]]and ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])the Grenadines}}''' || 257109,000 || || {{#expr: 257000109000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 185187 || align=rightleft|''{{flag|Aruba}}'' [[ނިއު ކެލެޑޯނިއާ]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])|| 237107,000 || || {{#expr: 237000107000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NC&NAME=New+Caledonia%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 186188 || align=rightleft| [[ނެދަލޭންޑު އެންޓިލޭ]] ([[ހޮލެންޑު]])'''{{flag|Grenada}}''' || 221 736104,000 || || {{#expr: 221736104000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 187189 || align=rightleft|'''{{flag| [[ވަނުއާޓޫ]]Tonga}}''' || 211104,000 || || {{#expr: 211000104000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NH&NAME=Vanuatu%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 188190 || align=rightleft|'''{{flag|Kiribati}}''' [[ފަރަންސޭސި ގީނާ]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]])|| 20098,600000 || || {{#expr: 20060098000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=FG&NAME=French+Guiana%3C%2Foption%3E Population clock]estimate
|-
| 189191 || align=rightleft| [[ސަމޯއާ]]''{{flag|Jersey}}'' || 18589,000300 || December 31, 2006 || {{#expr: 18500089300 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|States of Jersey Statistics Unit[http://www.mnsugov.eduje/emuseumNR/informationrdonlyres/population5834907F-A3C1-4D57-BBBF-7B7530A64647/country0/JerseyinFigures2007.php?FILE=WS&NAME=Samoa%3C%2Foption%3E Population clockpdf]
|-
| 190192 || align=rightleft|'''{{flag|Antigua [[ގުއާމު]]and Barbuda}}''' ([[އެމެރިކާ]])|| 17088,000 || || {{#expr: 17000088000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 191193 || align=rightleft|''{{flag|Northern [[ސަންތިMariana ލޫސިއާ]]Islands}}'' || 16187,000 || || {{#expr: 16100087000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 192194 || align=rightleft| [[ސައޮ ތޯމޭ އަދި ޕުރިންސިޕޭ]]'''{{flag|Andorra}}''' || 15786,000 || || {{#expr: 15700086000 / 6577000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 193195 || align=rightleft| [[ނަގޯނޯ-ކަރަބަކް]]'''{{flag|Seychelles}}''' || 14584,000 || || {{#expr: 14500084000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
| 194196 || align=rightleft|''{{flag|Isle [[ސަންތިof ވިސެންޓޭ އަދި ގުރެނާޑީން]]Man}}'' || 12280,220000 || || {{#expr: 12222080000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=VC&NAME=Saint+Vincent+and+the+Grenadines Population clock]estimate
|-
| 195197 || align=rightleft|'''{{flag| [[ޓޮންގާ]]Dominica}}''' || 11867,000 || || {{#expr: 11800067000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TN&NAME=Tonga Population clock]estimate
|-
| 196198 || align=rightleft|''{{flag|American [[މައިކްރޮނޭޝިއާ]]Samoa}}'' || 11567,000 || || {{#expr: 11500067000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=FM&NAME=Federated+States+of+Micronesia Population clock]estimate
|-
| 197199 || align=rightleft|''{{flag|Bermuda}}'' [[އެމެރިކާގެ ވާޖިން ޖަޒީރާ]] ([[އެމެރިކާ]])|| 11265,000 || || {{#expr: 11200065000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=VQ&NAME=Virgin+Islands Population clock]estimate
|-
| 198200 || align=rightleft|'''{{flag|Marshall [[ކިރިބަތީ]]Islands}}''' || 11062,000 || || {{#expr: 11000062000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=KR&NAME=Kiribati Population clock]estimate
|-
| 199201 || align=rightleft| [[ގެރެންޑާ]]''{{flag|Guernsey}}'' || 9261,920811 || March 1, 2007 || {{#expr: 9292061811 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwunstats.mnsuun.eduorg/emuseumunsd/informationdemographic/populationproducts/countryvitstats/serATab2.php?FILE=GJ&NAME=Grenadapdf UN estimate: Series A, PopulationTable clock2]
|-
| 200202 || align=rightleft| [[ޖާސޭ]] ([[ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި]])''{{flag|Greenland}}'' || 9157,900000 || || {{#expr: 9190057000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=JE&NAME=Jersey Population clock]estimate
|-
| 201203 || align=rightleft|''{{flag|Cayman [[އުތުރު މެރިއާނާ ޖަޒީރާ]] ([[އެމެރިކާ]])Islands}}'' || 8356,830000 || || {{#expr: 8383056000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CQ&NAME=Northern+Mariana+Islands Population clock]estimate
|-
| 202204 || align=rightleft|'''{{flag|Saint [[ސެސެލް]]Kitts and Nevis}}''' || 8252,880000 || || {{#expr: 8288052000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SE&NAME=Seychelles Population clock]estimate
|-
| 203205 || align=rightleft|''{{flag|Faroe [[އައިޒަލްIslands}}'' އޮފް|| މޭން]]49,006 (ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި)|| 75August 1,050 ||2009 || {{#expr: 7505048940 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 3}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsuhagstova.edufo/emuseumportal/informationpage/populationportal/country.php?FILE=IM&NAME=Isle+HAGSTOVAN/Statistics_%20Faroe_Islands Official statistics of+Man Populationthe Faroe clockIslands]
|-
| 204206 || align=rightleft| [[އަރޫބާ]] ([[ހޮލެންޑު]])'''{{flag|Liechtenstein}}''' || 7235,720593 || January 1, 2009 || {{#expr: 7272035700 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsullv.eduli/emuseumamtsstellen/information/population/countryllv-as-basisdaten.php?FILE=AA&NAME=Aruba Population clockhtm]
|-
| 205207 || align=rightleft| [[އެންޑޯރާ]]'''{{flag|Monaco}}''' || 7133,710000 || || {{#expr: 7171033000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AN&NAME=Andorra Population clock]
UN estimate
|-
| 206208 || align=rightleft|''{{flag|Turks [[އެންޓިގުއާand އަދިCaicos ބާބިއުޑާ]]Islands}}'' || 7033,720000 || || {{#expr: 7072033000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AC&NAME=Antigua+and+Barbuda Population clock]estimate
|-
| 207209 || align=rightleft| [[ޑޮމިނިކާ]]''{{flag|Gibraltar}}'' || 7031,210000 || || {{#expr: 7021031000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=DO&NAME=Dominica Population clock]estimate
|-
| 208210 || align=rightleft|'''{{flag|San [[ބާމިއުޑާ]]Marino}}''' ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 6630,660800 || January 1, 2008 || {{#expr: 6666031000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"| [http://wwwepp.mnsueurostat.eduec.europa.eu/emuseumcache/informationITY_OFFPUB/populationKS-SF-08-081/countryEN/KS-SF-08-081-EN.php?FILE=BD&NAME=Bermuda Population clockPDF]
|-
| 209211 || align=rightleft|''{{flag|British [[ގުއާންސޭ]]Virgin (ބިރިޓިޝް ތާޖުގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި)Islands}}'' || 6523,000 || || {{#expr: 6500023000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GK&NAME=Guernsey Population clock]estimate
|-
| 210212 || align=rightleft|''{{flag|Cook [[މާޝަލް ޖަޒީރާ]]Islands}}'' || 6220,620000 || || {{#expr: 6262020000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=RM&NAME=Marshall+Islands Population clock]estimate
|-
| 211213 || align=rightleft|'''{{flag|Palau}}''' [[އެމެރިކަން ސަމޯއާ]] ([[އެމެރިކާ]])|| 6020,660000 || || {{#expr: 6066020000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AQ&NAME=American+Samoa Population clock]estimate
|-
| 212214 || align=rightleft|''{{flag|Anguilla}}'' [[ގުރީންލޭންޑު]] ([[ޑެންމާކު]])|| 5715,750000 || || {{#expr: 5775015000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GL&NAME=Greenland Population clock]estimate
|-
| 213215 || align=rightleft|'''{{flag|Tuvalu}}''' [[ފަރޮއޭ ޖަޒީރާ]] ([[ޑެންމާކު]])|| 4710,700000 || || {{#expr: 4770010000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=FO&NAME=Faroe+Islands Population clock]estimate
|-
| 214216 || align=rightleft| [[ކޭމަން ޖަޒީރާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])'''{{flag|Nauru}}''' || 4510,500000 || || {{#expr: 4550010000 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=CJ&NAME=Cayman+Islands Population clock]estimate
|-
| 215217 || align=rightleft| [[ސަންތި ކިޓަސް އަދި ނޭވީސް]]''{{flag|Montserrat}}'' || 435,000900 || || {{#expr: 430005900 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 34}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SC&NAME=Saint+Kitts+and+Nevis Population clock]estimate
|-
| 216218 || align=rightleft|''{{flag|Saint Helena}}'' <ref name="sh">Includes [[ލީޝްތެންސްޓީންAscension Island|Ascension]] and [[Tristan da Cunha]]</ref> || 344,000500 || || {{#expr: 340004500 / 6588000000{{worldpop}} * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=LS&NAME=Liechtenstein Population clock]estimate
|-
| 217219 || align=rightleft|''{{flag|Falkland [[މޮނާކޯ]]Islands}}'' || 323,000 || ||{{#expr: 32000 / 6588000000 * 100 round 4}}0.00005% || style="font-size: 75%"|UN estimate
[http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MN&NAME=Monaco Population clock]
|-
| 218220 || align=rightleft| [[ސަން މަރީނޯ]]''{{flag|Niue}}'' || 291,000500 || ||{{#expr: 29000 / 6588000000 * 100 round 4}}0.00003% || style="font-size: 75%"|UN [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SM&NAME=San+Marino Population clock]estimate
|-
|221 || align=left|''{{flag|Tokelau}}'' || 1,200 || || 0.00003% || style="font-size: 75%"|UN estimate
| 219 ||align=right| [[ޖަބަލްޠާރިޤު]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]]) || 28,000 || ||{{#expr: 28000 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=GI&NAME=Gibraltar Population clock]
|-
| 220 ||align=right| [[ބިރިޓިޝް ވާޖިން ޖަޒީރާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]]) || 23,230 || ||{{#expr: 23230 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=VI&NAME=Virgin+Islands Population clock]
|-
| 221 ||align=right| [[ކުކް ޖަޒީރާ]] ([[ނިއުޒިލޭންޑު]]) || 21,990 || ||{{#expr: 21990 / 6588000000 * 100 round 4}}% ||style="font-size: 75%"| [http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum?cty=CW Population clock]
|-
| 222 ||align=right| [[ޓާކަސް އަދި ކައިކޯ ޖަޒީރާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 21,330 || ||{{#expr: 21330 / 6588000000 * 100 round 4}}% ||style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TK&NAME=Turks+and+Caicos+Islands Population clock]
|-
| 223 ||align=right| [[ޕަލާއޫ]] || 20,770 || ||{{#expr: 20770 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=PS&NAME=Palau Population clock]
|-
| 224 ||align=right| [[ވާލީ އަދި ފުތޫނާ]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]]) || 16,660 || ||{{#expr: 16660 / 6588000000 * 100 round 4}}% ||style="font-size: 75%"| [http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum?cty=WF Population clock]
|-
| 225 ||align=right| [[ނައުރޫ]] || 13,550 || ||{{#expr: 13550 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=NR&NAME=Nauru Population clock]
|-
| 226 ||align=right| [[އަންގީލާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 13,480 || ||{{#expr: 13480 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=AV&NAME=Anguilla Population clock]
|-
| 227 ||align=right| [[ތުވާލޫ]] || 12,250 || ||{{#expr: 12250 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=TV&NAME=Tuvalu Population clock]
|-
| 228 ||align=right| [[މޮންސެރާޓު]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]]) || 9,590 || ||{{#expr: 9590 / 6588000000 * 100 round 4}}% ||style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=MH&NAME=Montserrat Population clock]
|-
| 229 ||align=right| [[ސަންތި ހެލީނާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 7,570 || ||{{#expr: 7570 / 6588000000 * 100 round 4}}% ||style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SH&NAME=Saint+Helena Population clock] <ref name="sh">Includes [[Ascension Island|Ascension]] and [[Tristan da Cunha]]</ref>
|-
| 230 ||align=right| [[ސަންތި ޕިއޭރޭ އާއި މިކުއެލޯން]] ([[ފަރަންސޭސިވިލާތް]]) || 7,170 || ||{{#expr: 7170 / 6588000000 * 100 round 4}}% || style="font-size: 75%"| [http://www.mnsu.edu/emuseum/information/population/country.php?FILE=SB&NAME=Saint+Pierre+and+Miquelon Population clock]
|-
| 231 ||align=right| [[ފޯލްކުލޭންޑު ޖަޒީރާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 3,000 || ||އަށްވުރެމަދު 0.00005% ||
|-
| 232 ||align=right| [[ނީއު]] ([[ނިއުޒިލޭންޑު]])|| 1,000 || ||އަށްވުރެމަދު 0.00002% ||
|-
| 233 ||align=right| [[ތޮކެލާއު]] ([[ނިއުޒިލޭންޑު]])|| 1,000 || ||އަށްވުރެމަދު 0.00002% ||
|-
| 234 ||align=right| [[ވެޓިކަން ސިޓީ]] || 783 || ||އަށްވުރެމަދު 0.00002% ||
|-
| 235 ||align=right| [[ޕިޓަކިރިން ޖަޒީރާ]] ([[ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް]])|| 45 || ||އަށްވުރެމަދު 0.0000011% ||
|-
|222 || align=left|'''{{flag|Vatican City}}''' || 800 || || 0.00002% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|-
|223 || align=left|''{{flag|Pitcairn Islands}}'' || 50 || || 0.000001% || style="font-size: 75%"|UN estimate
|}
 
==References==
{{reflist}}
 
==See also==
*[[Human geography]]
*[[List of cities by population]]
*[[List of national capitals by population]]
*[[List of continents by population]]
*[[List of countries]]
*[[List of countries by population density]]
*[[List of countries by population in 1900]]
*[[List of countries by population in 1907]]
*[[List of countries by population in 2000]]
*[[List of countries by population in 2005]]
*[[List of countries by past and future population]]
*[[List of countries by refugee population]]
*Lists of countries in various regions by populations:
**[[List of African countries by population|Africa]]
**[[List of countries in the Americas by population|Americas]]
***[[List of Caribbean island countries by population|Caribbean islands]]
***[[List of Latin American countries by population|Latin America]]
***[[List of North American countries by population|North America]]
***[[List of South American countries by population|South America]]
**[[List of Arab countries by population|Arab states]]
**[[List of Asian countries by population|Asia]]
***[[List of East Asian and Southeast Asian countries by population|East Asia and Southeast Asia]]
**[[List of members of the Commonwealth of Nations by population|Commonwealth of Nations]]
**[[List of European countries by population|Europe]]
***[[List of European Union member states by population|European Union member states]]
**[[List of Middle East countries by population|Middle East]]
**[[List of Oceanian countries by population|Oceania]]
*[[List of regional organizations by population]]
*[[List of religious populations]]
*[[World population]]
 
==External link==
*[http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/WPP2004_Volume3.htm United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects] (the analytical report for the 2006 revision is not available online) &mdash; includes details of methodology and sources used for the population estimates above.
 
{{Population country lists}}
 
[[ޤިސްމުCategory:Lists of countries|Population of Countries, list by]]
[[Category:Demography]]
[[ޤިސްމު:Population]]
[[Category:Lists by population|Countries]]
[[ޤިސްމު:Demography]]
 
== އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ ==
* [[List of countries by population in 1907|އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓް 1907]]
* [[List of countries by population in 2005|އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓް 2005]]
* [[List of regional organizations by population]]
* [[List of continents by population|އާބާދީ އަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ކޮންޓިނެންޓް ތަކުގެ ލިސްޓް]]
* [[List of countries by population density]]
* Lists of countries in various regions by populations:
** [[List of African countries by population|އެފްރިކާ]]
** [[List of American countries by population|އެމެރިކާސް]]
*** [[List of Caribbean island countries by population|ކެރީބިއަން އައިލެންޑްސް]]
*** [[List of Latin American countries by population|ލެޓިން އެމެރިކާ]]
*** [[List of North American countries by population|ނޯތް އެމެރިކާ]]
*** [[List of South American countries by population|ސައުތު އެމެރިކާ]]
** [[List of Arab countries by population|އަރަބިކަރަ]]
** [[List of Asian countries by population|އޭޝިއާ]]
*** [[List of East Asian countries by population|އީސްޓް އޭޝިއާ]]
*** [[List of East Asian and Southeast Asian countries by population|އީސްޓް އޭޝިއާ އަދި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ]]
*** [[List of Southeast Asian countries by population|ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ]]
** [[List of members of the Commonwealth of Nations by population|ކޮމަންވެލްތް އޮފް ނޭޝަންސް]]
** [[List of European countries by population|ޔޫރަޕް]]
*** [[List of European Union member states by population|ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން މެމްބަރ ސްޓޭޓްތައް]]
** [[List of Middle East countries by population|މެދު އިރުމަތި]]
** [[List of Oceanian countries by population|އޯޝޭނިއާ]]
* [[List of religious populations|ދީންތަކުގެ އާބާދީ ލިސްޓް]]
* [[World population|ދުނިޔޭގެ އާބާދީ]]
* [[Human geography|ހިޔުމަން ޖިއޯގްރަފީ]]
 
 
 
== External links ==
* [http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/WPP2004_Volume3.htm United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects] - includes details of methodology and sources used for the population estimates above.
* [http://www.os-connect.com/pop/p2a.asp?whichpage=1&pagesize=20&sort=2050 Population clocks & projected growth charts for all countries]
 
[[af:Lys van lande volgens bevolking]]
[[als:Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl]]
[[ar:ملحق:قائمة الدول حسب عدد السكان]]
[[an:Lista de países por poblazión]]
[[ar:ملحق:قائمة الدول حسب عدد السكان]]
[[ast:Llista de países por población]]
[[az:Ölkələrin əhaliyə görə sıralanması]]
[[bn:জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা]]
[[be-x-old:Сьпіс краінаў паводле насельніцтва]]
[[bs:Spisak država po stanovništvu]]
[[bg:Списък на страните по население]]
[[bn:জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা]]
[[bs:Spisak država po stanovništvu]]
[[ca:Llista de països per població]]
[[cv:Халăх йышĕпе йĕркеленĕ патшалăхсен списокĕ]]
[[crh:Ealisine köre memleketlerniñ cedveli]]
[[cs:Seznam států světa podle počtu obyvatel]]
[[cv:Халăх йышĕпе йĕркеленĕ патшалăхсен списокĕ]]
[[cy:Rhestr gwledydd yn nhrefn eu poblogaeth]]
[[da:Verdens landes befolkningsstørrelser]]
[[dv:އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު]]
[[et:Riikide loend rahvaarvu järgi]]
[[el:Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό]]
[[es:Anexo:Países por población]]
[[en:List of countries by population]]
[[eo:Listo de landoj laŭ loĝantaro]]
[[es:Anexo:Países por población]]
[[et:Riikide loend rahvaarvu järgi]]
[[eu:Estatuen zerrenda biztanleriaren arabera]]
[[fa:فهرست کشورها بر پایه جمعیت]]
[[fi:Luettelo valtioista väkiluvun mukaan]]
[[fo:Listi yvir heimins lond eftir íbúgvatali]]
[[fr:Liste des pays par population]]
[[ga:Liosta tíortha de réir daonra]]
[[gv:Rolley çheeraghyn rere earroo yn phobble]]
[[ko:인구순 나라 목록]]
[[he:מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות ותמ"ג]]
[[hi:जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची]]
[[hr:Dodatak:Popis država po stanovništvu]]
[[id:Daftar negara menurut jumlah penduduk]]
[[hu:Országok népesség szerinti listája]]
[[ia:Lista de paises per population]]
[[id:Daftar negara menurut jumlah penduduk]]
[[is:Listi yfir lönd eftir mannfjölda]]
[[it:Lista di stati per popolazione]]
[[he:מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות ותמ"ג]]
[[ja:国の人口順リスト]]
[[jv:Daftar negara miturut cacah pedunung]]
[[ka:მსოფლიოს ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით]]
[[sw:Orodha ya nchi kufuatana na wakazi]]
[[ko:인구순 나라 목록]]
[[lv:Valstu uzskaitījums pēc iedzīvotāju skaita]]
[[lb:Lëscht vun de Länner no Bevëlkerung]]
[[li:Lies van ónaafhenkelike sjtaote naor inwoeners]]
[[lij:Lista de i stati pe popolaçoin]]
[[lt:Sąrašas:Šalys pagal gyventojų skaičių]]
[[lij:Lista de i stati pe popolaçoin]]
[[lv:Valstu uzskaitījums pēc iedzīvotāju skaita]]
[[li:Lies van ónaafhenkelike sjtaote naor inwoeners]]
[[hu:Országok népesség szerinti listája]]
[[mk:Листа на држави по население]]
[[mr:जगातील देशांची यादी (लोकसंख्येनुसार)]]
[[ms:Senarai negara mengikut jumlah penduduk]]
[[nl:Lijst van landen naar inwonertal]]
[[ja:国の人口順リスト]]
[[nn:Verdas land etter folketal]]
[[no:Liste over verdens stater etter befolkningsstørrelse]]
[[nn:Verdas land etter folketal]]
[[oc:Lista dels païses per populacion]]
[[uz:Davlatlar statistikasi - Aholi]]
[[pl:Lista państw świata według liczby ludności]]
[[pt:Anexo:Lista de países por população]]
[[crh:Ealisine köre memleketlerniñ cedveli]]
[[rmy:Patrinipen le themengo palal o gin le manushengo]]
[[ro:Lista ţărilor după populaţie]]
[[rmy:Patrinipen le themengo palal o gin le manushengo]]
[[ru:Список стран по населению]]
[[sq:Lista e shteteve sipas numrit të banorëve]]
[[sh:Spisak država po stanovništvu]]
[[sk:Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov]]
[[sl:Seznam držav po prebivalstvu]]
[[sq:Lista e shteteve sipas numrit të banorëve]]
[[sr:Списак држава по броју становника]]
[[sh:Spisak država po stanovništvu]]
[[su:Daptar nagara dumasar populasi]]
[[fi:Luettelo valtioista väkiluvun mukaan]]
[[sv:Lista över länder efter folkmängd]]
[[tl:Tala ng mga bansa ayon sa populasyon]]
[[sw:Orodha ya nchi kufuatana na wakazi]]
[[ta:மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்]]
[[te:దేశాల జాబితా – జనసంఖ్య క్రమంలో]]
[[tet:Lista rai hosi populasaun]]
[[tg:Рӯйхати кишварҳо аз рӯи аҳолӣ]]
[[th:รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร]]
[[tg:Рӯйхати кишварҳо аз рӯи аҳолӣ]]
[[tl:Tala ng mga bansa ayon sa populasyon]]
[[tr:Nüfuslarına göre ülkeler listesi]]
[[uk:Список країн за населенням]]
[[ur:فہرست ممالک بلحاظ آبادی]]
[[uz:Davlatlar statistikasi - Aholi]]
[[vi:Danh sách các nước theo số dân]]
[[yo:Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè bí àwọn ènìyàn wọn se pọ̀sí]]
4,972

edits