Difference between revisions of "ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް"

no edit summary
(New page: ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް ނުވަތަ ({{en|Sympathetic nervous system}}) އަކީ އުޓޮނޮމިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ބައެކެވެ...)
 
ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް ނުވަތަ ({{en|Sympathetic nervous system}}) އަކީ އުޓޮނޮމިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ބައެކެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ވެސް މިނިޒާމަކީ ހަރަކާތްތެރި އެއްޗެކެވެ. ސްޓްރެސް ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މި ނިޒާމް މުރާލިވެ، ހީވާގިކަމާއެކު އިތުރަށް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައެވެ. ނާރުތަކުގެ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބައިތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ސިމްޕަތެޓިކް ނާރވަސް ސިސްޓަމް ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިއުރޯންތަކެއްގެ އެހީގައެވެ. ސެންޓްރަލް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތަކާ މެދު ބެލެވެނީ އެއީ ޕެރިފެރަލް ނާރވަސް ސިސްޓަމްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސްޕައިނަލް ކޯޑް ގައި ހިމެނޭ ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތައް ޕެރިފެރަލް ސިމްޕަތެޓިކް ނިއުރޯންތަކާ ގުޅެނީ ''ސިމްޕަތެޓިކް ގެންގްލިއާ''(Sympathetic ganglia) ތަކުގެ އެހީގައެވެ.
 
== ބަލާލުމެއް ==
 
 
== ވަޒީފާ ==
 
== އޯގަނައިޒޭޝަން ==
 
 
== މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުން ==
 
 
== އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ ==
[[en:Sympathetic nervous system]]
9,692

edits