ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު: Difference between revisions

m
mNo edit summary
 
DorlandsSuf = 12249871 |
}}
 
 
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު({{en|Descending colon}}) އަކީ [[ފަލަ ގޮހޮރު]]ގައި [[ހުރަސް ފަލަ ގޮހޮރު]] ނިމިގެން ތިރިއަށް ގޮސް، [[ސިގްމޮއިޑް ގޮހޮރު]]ގެ ފެށުމާއި، ހަމައަށްވާ ބައެވެ. ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އޮންނަނީ ހަށިގަނޑުގެ ވާތް ފަރާތުގައެވެ. ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އާއި [[ހުރަސް ފަލަ ގޮހޮރު]] ގުޅޭކަން އަށް ކިޔަނީ ސްޕްލީނިކް ފްލެކްޝަރ({{en|Splenic flexure}}) އެވެ.
 
 
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު ކުރިމަތިންނާއި އަރިމަތިން އިންނަނީ ޕެރިޓޯނިއަމް({{en|Peritoneum}}) އިން ނިވާކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރިމަތިންނާއި އަރިމަތިން ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އިންނަނީ އެންޓިރީއާ އެބްޑަމިނަލް ވޯލް({{en|Anterior abdominal wall}})ގެ މަސްތަކުގައި ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެންޓިރީއާ އެބްޑަމިނަލް ވޯލް އާއި ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު ވަކިކޮށްދޭ ހުރަހެއް ލެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ [[ކުޑަ ގޮހޮރު]]ގެ ކޮއިލް ތަކާއި، ގްރޭޓަރ އޯމެންޓަމް({{en|Greater Omentum}}) އެވެ.
 
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރުގެ ފުރަގަސް ނުވަތަ ފަހަތް ޕެރިޓޯނިއަމް އިން ނިވާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އޮންނަނީ މަތިން ތިރިއަށް ވާގޮތަށް އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ މަތީގައި ޖައްސާލައިގެން އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެބައިތަކަކީ ވާތު [[ގުރުދާ]]ގެ ތިރީބައި، ކޯޑްރޭޓަސް ލަމްބޯރަމް،އިލިއެކް ކްރެސްޓް، އިލިއަކަސް މަސްގަނޑު، އަދި ސޯސް މޭޖަރ މަސްގަނޑު އެވެ. މިބުނި ބައިތަކާއި ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު ވަކިކުރުމަށް އެދެމެދުން އަންނަނިވި ބައިތައް ގޮސްފައި ވެއެވެ. އެއީ ސަބްކޯސްޓަލް ލޭހޮޅިތައް، ސަބްކޯސްޓަލް ނާރު، އިލިއޯ ހައިޕޯގެސްޓްރިކް ނާރު، އިލިއޯއިންގްއައިނަލް ނާރު، ފަލަސްމަސްގަނޑުއަށް ގޮސްފައި ލެޗުރަލް ކިޔޫޓެނިއަސް ނާރު، ފެމޯރަލް ނާރު، ޖެނިޓޯ ފެމޯރަލް ނާރު، އަންހެނުންގެ ނަމަ [[ބިސްރަވަ]] އަށް ގޮސްފައިވާ [[ލޭހޮޅި]]ތައް، ފިރިހެނުންގެ ނަމަ [[އޮށް]] އަށް ގޮސްފައިވާ [[ލޭހޮޅި]]ތައް، އަދި އެކްސްޓަރނަލް އިލިއެކް އާޓަރީ އެވެ.
 
 
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރުގެ ފުރަގަސް ނުވަތަ ފަހަތް ޕެރިޓޯނިއަމް އިން ނިވާކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އޮންނަނީ މަތިން ތިރިއަށް ވާގޮތަށް އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ މަތީގައި ޖައްސާލައިގެން އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެބައިތަކަކީ ވާތު [[ގުރުދާ]]ގެ ތިރީބައި، ކޯޑްރޭޓަސް ލަމްބޯރަމް،އިލިއެކް ކްރެސްޓް، އިލިއަކަސް މަސްގަނޑު، އަދި ސޯސް މޭޖަރ މަސްގަނޑު އެވެ. މިބުނި ބައިތަކާއި ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު ވަކިކުރުމަށް އެދެމެދުން އަންނަނިވި ބައިތައް ގޮސްފައި ވެއެވެ. އެއީ ސަބްކޯސްޓަލް ލޭހޮޅިތައް، ސަބްކޯސްޓަލް ނާރު، އިލިއޯ ހައިޕޯގެސްޓްރިކް ނާރު، އިލިއޯއިންގްއައިނަލް ނާރު، ފަލަސްމަސްގަނޑުއަށް ގޮސްފައި ލެޗުރަލް ކިޔޫޓެނިއަސް ނާރު، ފެމޯރަލް ނާރު، ޖެނިޓޯ ފެމޯރަލް ނާރު، އަންހެނުންގެ ނަމަ [[ބިސްރަވަ]] އަށް ގޮސްފައިވާ [[ލޭހޮޅި]]ތައް، ފިރިހެނުންގެ ނަމަ [[އޮށް]] އަށް ގޮސްފައިވާ [[ލޭހޮޅި]]ތައް، އަދި އެކްސްޓަރނަލް އިލިއެކް އާޓަރީ އެވެ.
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އަށް ލޭފޯރުކޮށްދެނީ ވާތު ކޮލިކް އާޓަރީ އިންނެވެ.
 
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އަށް ލޭފޯރުކޮށްދެނީ ވާތު ކޮލިކް އާޓަރީ އިންނެވެ.
 
[[Categoryޤިސްމު:އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު]]
[[Categoryޤިސްމު:ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް]]
[[Categoryޤިސްމު:އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތައް]]