Difference between revisions of "ކްރޯންސް ބަލި"

no edit summary
m (rvv)
Tag: Rollback
Tag: Reverted
ކްރޯންސް ބަލި އަކީ ކުޑަ ގޮހޮރުގެ އެތެރޭ ބަތާނަ ފަށުގައި އިންފްލެމޭޝަން އުފެދޭގޮތްވާ ބައްޔެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން [[ބަނޑުގައި ރިހުން]] އަދި ބޭރަށްހިންގުން ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. މިބަލީގެ އަސަރު އާންމުކޮށްކުރަނީ ކުޑަގޮހޮރުގެ ބައިތަކަށް ކަމަށްވިޔަސް ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް މިބަލީގެ އަސަރު ކުރުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހުންނަށްވުރެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނަށް މިބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ. މިގޮތުން ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ ކީއްވެގެންކަން އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ނަޒަރިއްޔާތައް ބުނާގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުން ކުޑަ ގޮހޮރުގެ ދިފާޢީ ބާރު ދަށްވެ، ލޭހިގުން ދަށްވުމުން އިންފްލެމޭޝަން އުފެދުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.
 
[[Category:ބަލިތައް]]
Anonymous user