Open main menu

Changes

no edit summary
ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ({{en|Urine}}) އަކީ [[ގުރުދާ]]ގައި އުފައްދައި، [[މަސާނާ]]ގައި ޖަމާކޮށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާން ޖެހުމުން، [[ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި]] ގެ ޒަރީޢާއިން ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރާ ދިޔައެކެވެ. ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި އުފެދުމަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަށިގަނޑު [[ކެލްސިއަމް]] ހުރިނަމަ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެބައި ބޭރުވެގެންދެއެވެ.
 
[[ފައިލް:Weewee.JPG|thumb|left|170px|އިންސާނެއްގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ނަމޫނާއެއްނަމޫނާއެއްdavidabdelmohsensC-1sc vvDrugTest7blood culturecitrated tubeheparine tubeeditaglycolytic inhibtort2/t4co1 ag/ab@chemia۱۱.۱tube (alisa sa٤ ۱۰ .......asyt]]
އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2-1 ލިޓަރުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި އުފައްދައެވެ. މާމަދުން ނުވަތަ މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުމަކީ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. ދުވާލަކު 2.5 ލިޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ''މާގިނައިން ކުޑަކަމުދެވުން''(Polyuria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 400މިލިލީޓަރަށްވުރެ މަދުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ''މާމަދުން ކުޑަކަމުދެވުން''(Oliguria) ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައެވެ.
 
Anonymous user