ޕީރިއަޑިކް ތާވަލު

ޕީރިއަޑިކް ތާވަލު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Periodic Table)އަކީ ކެމިކަލް ޢުންޞުރުތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Chemical Element) އަތުރާލެވިފައިވާ ތާވަލެކެވެ.